201807060171993492018/C 259/403452018CJC25920180723CS01CSINFO_JUDICIAL20180525282922

Věc C-345/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. května 2018 společnostmi Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA a Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. března 2018 ve věci T-211/16, Caviro Distillerie a další v. Komise


C2592018CS2820120180525CS0040282292

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. května 2018 společnostmi Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA a Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. března 2018 ve věci T-211/16, Caviro Distillerie a další v. Komise

(Věc C-345/18 P)

2018/C 259/40Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA a Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (zástupce: R. MacLean, solicitor)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu v rozsahu, v němž uvedený soud při přezkumu druhého žalobního důvodu navrhovatelek nesprávně nahradil jejich úvahy svými vlastními úvahami,

zrušil rozsudek Tribunálu v rozsahu, v němž uvedený soud zjevně zkreslil důkazy, které mu byly předloženy ohledně vývoje a konečného stavu podílu výrobního odvětví Unie na trhu,

vyhověl druhému důvodu kasačního opravného prostředku, týkajícímu se nesprávného posouzení Tribunálu ohledně podílů na trhu, a využil své pravomoci sám v tomto ohledu rozhodnout a vydat konečný rozsudek,

podpůrně, vrátil věc Tribunálu, aby odpovídajícím způsobem rozhodl o bodech návrhových žádání navrhovatelek v tomto ohledu,

rozhodl, že se Tribunál dopustil zjevně nesprávného posouzení a porušil čl. 3 odst. 2 a 5 základního nařízení ( 1 ) tím, že došel k závěru, že se Komise tím, že přijala své závěry ohledně podstatné újmy, nedopustila zjevně nesprávného posouzení,

rozhodl, že rozsudek Tribunálu je odůvodněn nedostatečně a rozporně,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňují tři důvody. Všechny souvisejí s druhým žalobním důvodem uplatněným před Tribunálem. Uvedené tři důvody kasačního opravného prostředku se dají shrnout následovně:

1.

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nahradil úvahy Komise týkající se vyhodnocení podílu výrobního odvětví Unie na trhu v absolutním i relativním vyjádření svými vlastními úvahami nebo že zjevně zkreslil mu předložené důkazy ohledně poklesu podílu výrobního odvětví Unie na trhu.

2.

Tribunál se dopustil zjevně nesprávného posouzení a porušil čl. 3 odst. 2 a 5 tím, že došel k závěru, že se Komise tím, že přijala své závěry ohledně podstatné újmy, nedopustila zjevně nesprávného posouzení.

3.

Tribunál v tomto ohledu své rozhodnutí odpovídajícím způsobem neodůvodnil, jelikož nevysvětluje, proč pochybení Komise týkající se jejího podílu výrobního odvětví Unie na trhu neodůvodňuje zrušení napadeného rozhodnutí, jak navrhovaly navrhovatelky. Mimoto je odůvodnění Tribunálu rozporné, jelikož konstatuje nesprávné posouzení Komise při jejím vyhodnocování podílu výrobního odvětví Unie na trhu, ale následně se vyslovuje ve prospěch uvedeného orgánu.


( 1 ) – Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, s. 51).