201807060171993492018/C 259/403452018CJC25920180723BG01BGINFO_JUDICIAL20180525282922

Дело C-345/18 P: Жалба, подадена на 25 май 2018 г. от Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 март 2018 г. по дело T-211/16, Caviro Distillerie и др./Комисия


C2592018BG2820120180525BG0040282292

Жалба, подадена на 25 май 2018 г. от Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 март 2018 г. по дело T-211/16, Caviro Distillerie и др./Комисия

(Дело C-345/18 P)

2018/C 259/40Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (представител: R. MacLean, Solicitor)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени решението на Общия съд, доколкото той е допуснал грешка, недопустимо подменяйки собствените си съображения при преценката на второто основание в жалбата на жалбоподателите,

да отмени решението на Общия съд на основание явно изопачаване на представените му доказателства във връзка с развитието и крайното положение на пазарния дял на европейската промишленост,

да уважи второто основание на жалбоподателите относно погрешната преценка на Общия съд за положението на пазарния дял и да упражни собствените си правомощия да се произнесе по това основание и да постанови окончателно решение,

при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд, за да се произнесе той по този въпрос от основанието на жалбоподателите,

да потвърди, че Общият съд е допуснал явна грешка в преценката и е нарушил член 3, параграф 2 и член 3, параграф 5 от основния регламент ( 1 ), когато е направил извода, че Комисията не е допуснала явна грешка в преценката, приемайки констатациите си относно материалните вреди,

да потвърди, че Общият съд не е изложил достатъчно съображения, които освен това си противоречат, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски и разходи на жалбоподателите, възникнали в това производство, както и в първоинстанционното производство.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват три основания за обжалване. Всичките три основания, представени на Съда, се отнасят до второто основание, представено пред Общия съд. Най-общо повдигнатите пред Съда основания са следните:

1.

Общият съд е допуснал грешка в правото, подменяйки собствените си съображения с тези на Комисията, преценявайки значението от намаляването на пазарния дял на промишлеността на Съюза както в относителен, така и в абсолютен смисъл и/или явно е изопачил представените му доказателства във връзка със спада в пазарния дял на промишлеността на Съюза.

2.

Общият съд е допуснал явна грешка в преценката и е нарушил член 3, параграф 2 и член 3, параграф 5 от основния регламент, когато стига до извода, че Комисията не е допуснала явна грешка в преценката, приемайки констатациите си относно материалните вреди.

3.

Общият съд не е представил съответни съображения за установяването на вредата по този въпрос, тъй като не е обяснил защо допуснатата от Комисията грешка в преценката на пазарния дял на промишлеността на Съюза не е основание за отмяната на обжалваната правна уредба, както са поискали жалбоподателите. В допълнение Общият съд е приел противоречиви съображения, тъй като е открил грешка в преценката на Комисията за пазарния дял на промишлеността на Съюза, но в крайна сметка е постановил решение в нейна полза.


( 1 ) Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ 2009, L 343, стр. 51).