201808030392050162018/C 294/223442018CJC29420180820DA01DAINFO_JUDICIAL20180525161722

Sag C-344/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeidshof te Gent (Belgien) den 25. maj 2018 — ISS Facility Services NV mod Sonia Govaerts og Euroclean NV


C2942018DA1620120180525DA0022162172

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeidshof te Gent (Belgien) den 25. maj 2018 — ISS Facility Services NV mod Sonia Govaerts og Euroclean NV

(Sag C-344/18)

2018/C 294/22Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Arbeidshof te Gent

Parter i hovedsagen

Appellant: ISS Facility Services NV

Indstævnte: Sonia Govaerts og Euroclean NV

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 3, stk.1, i Rådets direktiv 2001/23/EF ( 1 ) af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter fortolkes således, at såfremt der som omhandlet i direktivets artikel 1, stk. 1, er tale om samtidig overførsel af forskellige dele af en virksomhed til forskellige erhververe, overgår de rettigheder og forpligtelser, der på overførselstidspunkter følger af en arbejdskontrakt med en arbejdstager, der var beskæftiget i hver af de overførte dele, i forhold til det omfang, hvori denne arbejdstager havde været beskæftiget i den del af virksomheden, som er overført til de forskellige erhververe,

eller således, at de nævnte rettigheder og forpligtelser i det hele overgår til erhververen af den del, hvor førnævnte arbejdstager hovedsageligt havde været beskæftiget,

eller således, at såfremt direktivet ikke kan fortolkes på nogen af de nævnte måder, sker der ikke nogen overgang til de nævnte erhververe af de rettigheder og forpligtelser, der følger af arbejdstagerens arbejdskontrakt, hvilket også er tilfældet, såfremt det ikke er muligt at fastsætte omfanget af arbejdstagerens beskæftigelse særskilt i de forskellige dele af virksomheden?


( 1 ) – EFT 2001, L 82, s. 16.