201808030392050162018/C 294/223442018CJC29420180820BG01BGINFO_JUDICIAL20180525161722

Дело C-344/18: Преюдициално запитване от Arbeidshof te Gent (Белгия), постъпило на 25 май 2018 г. — ISS Facility Services NV/Sonia Govaerts, Euroclean NV


C2942018BG1620120180525BG0022162172

Преюдициално запитване от Arbeidshof te Gent (Белгия), постъпило на 25 май 2018 г. — ISS Facility Services NV/Sonia Govaerts, Euroclean NV

(Дело C-344/18)

2018/C 294/22Език на производството: Нидерландия

Запитваща юрисдикция

Arbeidshof te Gent

Страни в главното производство

Жалбоподател: ISS Facility Services NV

Ответници: Sonia Govaerts, Euroclean NV

Преюдициални въпроси

Следва ли разпоредбите на член 3, параграф 1 от Директива 2001/23/EО ( 1 ) на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности да се тълкува в смисъл, че в случай на едновременно прехвърляне на различни части от предприятието по смисъла на член 1 параграф 1 от Директивата на различни приобретатели, правата и задълженията, които произтичат от съществуващия към момента на прехвърлянето трудов договор на даден работник, зает във всяка от прехвърлените части, преминават към всеки един от приобретателите, но в съотношение, отговарящо на обхвата на заетостта на работника в придобитата от съответния приобретател част от предприятието,

или в смисъл, че посочените права и задължения се прехвърлят общо към приобретателя на онази част от предприятието, в която посоченият работник е бил зает основно,

или в смисъл, че ако разпоредбите на Директивата не могат да се тълкуват по начините, изложени по-горе, правата и задълженията, произтичащи от трудовия договор на въпросния работник, не се прехвърлят на нито един от приобретателите, като това важи и в случай че не е възможно да се определи отделно обхватът на заетостта на работника във всяка от прехвърлените части от предприятието?


( 1 ) ОВ L 82, 2001 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 20.