201808030132050022018/C 294/213412018CJC29420180820SK01SKINFO_JUDICIAL20180524161611

Vec C-341/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 24. mája 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. a i.


C2942018SK1610120180524SK0021161161

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 24. mája 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. a i.

(Vec C-341/18)

2018/C 294/21Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Odporcovia: J. a i.

Ďalší účastníci konania: C. a H. a i.

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 ( 1 ) z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) vykladať v tom zmysle, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý už vstúpil do schengenského priestoru, napríklad cez medzinárodné letisko, opustí územie v zmysle Kódexu schengenských hraníc, len čo ako námorník nastúpi do služby na námornej lodi už kotviacej v morskom prístave, ktorý je vonkajšou hranicou, bez ohľadu na to, či resp. kedy predmetnou loďou opustí tento prístav? Alebo sa na opustenie územia vyžaduje, aby bolo najskôr isté, že námorník opustí morský prístav predmetnou námornou loďou, a ak ide o takýto prípad, uplatní sa maximálna lehota, v rámci ktorej musí loď vyplávať a v rámci ktorej sa musí dať odtlačok pečiatky na výstupe? Alebo sa za „výstup“ má považovať iný okamih, prípadne za iných podmienok?


( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), (Ú. v. EÚ L 77, 2016, s. 1).