201808030132050022018/C 294/213412018CJC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180524161611

Kohtuasi C-341/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) 24. mail 2018 – J. jt versus C. ja H. jt


C2942018ET1610120180524ET0021161161

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) 24. mail 2018 – J. jt versus C. ja H. jt

(Kohtuasi C-341/18)

2018/C 294/21Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Vastustajad apellatsioonimenetluses: J. jt

Teised menetlusosalised: C. ja H. jt

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) ( 1 ), artikli 11 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kolmanda riigi kodanik, kes on Schengeni alale sisenenud näiteks rahvusvahelise lennujaama kaudu, väljub Schengeni alalt Schengeni piirieeskirjade tähenduses niipea, kui ta on meremehena arvatud välispiiril asuvas sadamas paikneva laeva laevapere koosseisu, olenemata sellest, kas ja millal ta koos laevaga sellest sadamast lahkub? Või peab selleks, et tegemist oleks väljumisega, olema esmalt kindlaks tehtud, et meremees koos asjaomase laevaga sadamast lahkub, ning kui see on nii, siis kas laeva lahkumiseks sadamast kehtib teatav tähtaeg ning millal tuleb väljumistempel sellisel juhul lüüa? Või loetakse Schengeni alalt „väljumiseks“ mõnda teist ajahetke, mille suhtes võivad kehtida teistsugused tingimused?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 77, 23.3.2016, lk 1).