201807270532025282018/C 285/383332018CJC28520180813LT01LTINFO_JUDICIAL20180523232311

Byla C-333/18: 2018 m. gegužės 23 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lombardi Srl / Comune di Auletta ir kt.


C2852018LT2310120180523LT0038231231

2018 m. gegužės 23 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lombardi Srl / Comune di Auletta ir kt.

(Byla C-333/18)

2018/C 285/38Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Lombardi Srl

Atsakovai: Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

Prejudiciniai klausimai

Ar 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo ( 1 ), iš dalies pakeistos 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB ( 2 ), 1 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa ir 3 dalis gali būti aiškinamos kaip leidžiančios tuo atveju, kai konkurso procedūroje dalyvavo kelios įmonės, kurios nėra bylos šalys (ir bet kuriuo atveju kai kurių iš jų pasiūlymai nebuvo apskųsti), teismui įvertinti, vadovaujantis valstybių narių procesinės autonomijos principu, ar konkurso dalyvis, kurio atžvilgiu buvo pateiktas ir pripažinta pagrįstu „pašalinamojo pagrindo“ priešpriešinis skundas, yra konkrečiai suinteresuotas, tuo tikslu pasinaudojant atitinkamoje teisės sistemoje galiojančiomis procesinėmis priemonėmis ir taip užtikrinant vienodą to subjekto pozicijos apsaugą pagal nacionalinėje teisėje įtvirtintus principus, susijusius su tuo, kad teismas turi nuspręsti dėl visų šalių reikalavimų (CPK 112 straipsnis), su nurodyto suinteresuotumo įrodymu (CK 2697 straipsnis) ir su tuo, kad sprendimas res judicata galią turi tik proceso šalims ir negali būti taikomas su byla nesusijusių subjektų atžvilgiu (CK 2909 straipsnis)?


( 1 ) (OL L 395, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 246).

( 2 ) 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo (OL L 335, p. 31).