201807270532025282018/C 285/383332018CJC28520180813HU01HUINFO_JUDICIAL20180523232311

C-333/18. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lombardi Srl kontra Comune di Auletta és társai


C2852018HU2310120180523HU0038231231

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2018. május 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Lombardi Srl kontra Comune di Auletta és társai

(C-333/18. sz. ügy)

2018/C 285/38Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Lombardi Srl

Alperes: Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Értelmezhető e úgy a 2007. december 11-i 2007/66/EK irányelvvel ( 1 ) módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) 1. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése és (3) bekezdése, hogy abban az esetben, ha a közbeszerzési eljárásban egynél több vállalkozás vett részt, és azokat nem idézték a bíróság elé, (és az általuk tett ajánlatokat nem támadták meg), a bíróság a tagállamoknak biztosított eljárási autonómia alapján – továbbra is köteles értékelni az azon ajánlattevő alapkeresetében foglalt érdek valódiságát, aki ellen a megalapozottnak ítélt viszontkereset irányul, a jogrend által a rendelkezésére bocsátott eljárási eszközöket használva, és ezáltal összhangba hozva ezen szubjektív álláspont védelmét a fél kérelmére (a polgári perrendtartás 112. cikke), a megállapított érdek bizonyítására (a polgári törvénykönyv 2697. cikke), valamint a res iudicata szubjektív korlátaira vonatkozó alapvető nemzeti elvekkel, amely utóbbi csak az eljárás felei között következik be, és nem érintheti a jogvitában részt nem vevő személyeket (a polgári törvénykönyv 2909. cikke)?


( 1 ) A 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2007 L 335., 31. o.)

( 2 ) HL 1989., L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 1. kötet 246. o.