201807270532025282018/C 285/383332018CJC28520180813DA01DAINFO_JUDICIAL20180523232311

Sag C-333/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 23. maj 2018 — Lombardi Srl mod Comune di Auletta m.fl.


C2852018DA2310120180523DA0038231231

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 23. maj 2018 — Lombardi Srl mod Comune di Auletta m.fl.

(Sag C-333/18)

2018/C 285/38Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Lombardi Srl

Sagsøgt: Comune di Auletta m.fl.

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 1, tredje afsnit, og stk. 3, i Rådets direktiv 89/665/EØF ( 1 ) om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EØF ( 2 ) af 11. december 2007, fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at vurderingen af, om den interesse i hovedsøgsmålet, som er gjort gældende af den tilbudsgiver, mod hvem der er blevet anlagt et særskilt udelukkelsessøgsmål, der er blevet anset for at være begrundet, er konkret i et tilfælde, hvor flere virksomheder deltager, og hvor de samme virksomheder ikke er blevet indstævnt (og der under alle omstændigheder ikke er blevet iværksat appel mod tilbuddene), forelægges retten i medfør af den processuelle autonomi, som medlemsstaterne er tillagt, under anvendelse af de processuelle instrumenter, som retten råder over i henhold til lovgivningen, hvorved beskyttelsen af dette subjektive synspunkt sikres i forhold til de etablerede nationale principper om en parts ret til at anlægge søgsmål (artikel 112 i codice di procedura civile (den civile retsplejelov)), om bevis for, at der foreligger den påståede interesse (artikel 2697 i codice civile (den civile lovbog)), og om de subjektive grænser for dommen, der kun har virkning i forhold til sagens parter og ikke kan vedrøre retsstillingen for parter uden for tvisten (artikel 2009 i codice civile)?


( 1 ) – (EFT L 395, s. 33).

( 2 ) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11.12.2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (EUT L 335, s. 319).