201807270532025282018/C 285/383332018CJC28520180813CS01CSINFO_JUDICIAL20180523232311

Věc C-333/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. května 2018 – Lombardi Srl v. Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl


C2852018CS2310120180523CS0038231231

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. května 2018 – Lombardi Srl v. Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

(Věc C-333/18)

2018/C 285/38Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Lombardi Srl

Odpůrkyně: Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

Předběžná otázka

„Může být čl. 1 odst. 1 třetí pododstavec a odst. 3 směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce ( 1 ), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007 ( 2 ), vykládán v tom smyslu, že pokud se zadávacího řízení účastnilo více podniků a tyto podniky nejsou žalovány u soudu (a v každém případě proti nabídkám těchto podniků nebyla podána žaloba), umožňuje, aby soud, na základě procesní autonomie přiznané členským státům, posoudil určitost zájmu, který v hlavní žalobě uvádí soutěžitel, vůči kterému je podána vylučovací incidenční žaloba, která je považována za opodstatněnou, a to s využitím procesních nástrojů, které právní řád poskytuje, a tím zajistil ochranu tomuto subjektivnímu postoji s ohledem na ustálené vnitrostátní zásady v oblasti žalobního návrhu (článek 112 občanského soudního řádu), prokázání uvedeného zájmu (článek 2697 občanského zákoníku), subjektivních omezení pravomocně rozsouzené věci, která nastává pouze mezi procesními stranami řízení a nemůže se vztahovat na postavení subjektů, kterých se spor netýká (článek 2909 občanského zákoníku)?“


( 1 ) – (Úř. věst. L 395, s. 33).

( 2 ) – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 335, s. 31).