201807270532025282018/C 285/383332018CJC28520180813BG01BGINFO_JUDICIAL20180523232311

Дело C-333/18: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 23 май 2018 г. — Lombardi Srl/Comune di Auletta и др.


C2852018BG2310120180523BG0038231231

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 23 май 2018 г. — Lombardi Srl/Comune di Auletta и др.

(Дело C-333/18)

2018/C 285/38Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Lombardi Srl

Ответници: Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

Преюдициални въпроси

Следва ли член 1, параграф 1, трета алинея и параграф 3 от Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство ( 1 ), изменена с Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. ( 2 ), да се тълкува в смисъл, че допуска — въз основа на принципа на процесуалната автономия на държавите членки — на сезирания съд да бъде оставено да прецени, прилагайки предвидените в националната правна уредба процесуални способи, дали е пряк интересът, изложен в главната жалба от страна на оферента, срещу когото е подадена и е уважена като основателна насрещна жалба за изключването му, когато в процедурата за възлагане на обществена поръчка участват няколко предприятия и срещу тях не се води съдебно производство (най-малкото срещу офертите на някои от тях не е подадена жалба), като по този начин защитата на индивидуалното положение на оферента бъде съобразена с утвърдените национални принципи на диспозитивното начало (член 112 от Гражданския процесуален кодекс), на изискването за доказване на твърдения правен интерес (член 2697 от Гражданския кодекс), на субективните предели на силата на пресъдено нещо, които ограничават нейното действие единствено до страните в съдебното производство и която не може да поражда действие по отношение на правното положение на субекти, които не са страни по спора (член 2909 от Гражданския кодекс)?


( 1 ) (ОВ L 395, стр. 33).

( 2 ) Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (ОВ L 335, стр. 31).