201807270372024552018/C 285/373322018CJC28520180813DA01DAINFO_JUDICIAL20180521222321

Sag C-332/18 P: Appel iværksat den 21. maj 2018 af Mytilinaios Anonumos Etairia — Omilos Epicheiriseon til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 13. marts 2018 i sag T-542/11 RENV, Alouminion tis Ellados VEAE mod Europa-Kommissionen


C2852018DA2210120180521DA0037221232

Appel iværksat den 21. maj 2018 af Mytilinaios Anonumos Etairia — Omilos Epicheiriseon til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 13. marts 2018 i sag T-542/11 RENV, Alouminion tis Ellados VEAE mod Europa-Kommissionen

(Sag C-332/18 P)

2018/C 285/37Processprog: græsk

Parter

Appellant: Mytilinaios Anonymos Etairia — Omilos Epicheiriseon (ved rechtsanwalt N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis, D. Diakopoulos, dichigori og K. Struckmann)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 13. marts 2018 i sag Τ-542/11 RENV (EU:T:2018:132) ophæves.

Domstolen træffer selv afgørelse i sagen.

Kommissionens afgørelse af 13. juli 2011 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale, foruden sine egne omkostninger, de omkostninger, som appellanten har afholdt i forbindelse med hele sagsforløbet.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har fremsat tre anbringender:

1)

Retten har begået retlige fejl og foretaget en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder i forbindelse med sin vurdering af, hvorvidt den pågældende foranstaltning udgør statsstøtte, og navnlig af hvorvidt foranstaltningen indebærer en »fordel«, ved vurderingen af fordelen, ved at afvise at undersøge vederlaget og ved at anvende bevisbyrden forkert, eftersom Den Hellenske Republik ikke fremførte sådanne argumenter i forbindelse med den administrative procedure, og en retlig fejl ved at anfægte appellantens argumenter for så vidt angår »kriteriet om den private investor«.

2)

Retlig fejl ved vurderingen af fordelens »selektivitet«.

3)

Retlig fejl og en urigtig gengivelse af beviserne for så vidt angår den pågældende foranstaltnings konsekvenser for handelen og konkurrencen.