201808030092050422018/C 294/203312018CJC29420180820HU01HUINFO_JUDICIAL20180522151621

C-331/18. sz. ügy: A Krajský súd v Prešove (Szlovák Köztársaság) által 2018. május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TE kontra Pohotovost’ s.r.o.


C2942018HU1510120180522HU0020151162

A Krajský súd v Prešove (Szlovák Köztársaság) által 2018. május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TE kontra Pohotovost’ s.r.o.

(C-331/18. sz. ügy)

2018/C 294/20Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Krajský súd v Prešove

Az alapeljárás felei

Felperes: TE

Alperes: Pohotovost’ s.r.o.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A.

A C-42/15. sz. ügyben hozott ítéletet ( 1 ) követően a szlovák jogalkotó 2018. május 1-jei hatállyal törölte a zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (a fogyasztási hitelekről és a fogyasztóknak nyújtott egyéb kölcsönökről és hitelekről, valamint bizonyos törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 129/2010. sz. törvény; a továbbiakban: 129/2010. sz. törvény) 9. cikkében szereplő „a tőke, a kamatok és az egyéb költségek” szavakat mint a hitel visszafizetésére vonatkozó szerződéses elemeket, megszüntetve ily módon a törvény által a fogyasztóknak a fogyasztói hitelszerződésekben biztosított azon jogot, hogy bármely módon (nem csak amortizációs táblázatokban) feltüntetésre kerüljön a tőke, a kamatok és a költségek visszafizetésének, valamint az e jog megsértéséért kiszabható szankció ütemezése.

B.

Bár 2018. május 1-jét követően a törvénymódosítás lehetővé tette a Bíróság ítéletének jobb végrehajtását, a fogyasztókkal 2018. május 1-jét megelőzően kötött szerződésekre vonatkozó jogvitákban a [szlovák] bíróságok oly módon reagáltak [a Bíróság ítéletére], hogy lényegében ugyanarra az eredményre jutottak, mint amelyet a jogalkotó szándékozott elérni az uniós jog megfelelő értelmezésének elfogadásával.

C.

Ezen összefüggésben a Bíróság elé terjesztett kérdés az uniós jognak az irányelvek közvetlen hatálya alkalmazása keretében történő értelmezésére vonatkozik. Tekintettel azon határozatok jelentős számára, amelyekkel a múltban a bíróságok elismerték, hogy a 129/2010 törvény biztosította a fogyasztók azon jogát, hogy megismerhessék a tőke, a kamatok és a költségek fizetésének ütemezését, a Bíróság elé a következő kérdés kerül előterjesztésre:

Valamely irányelv közvetlen hatályának a magánszemélyek közötti horizontális jogviszonyok közötti, a célból történő megvalósításának során, hogy valamennyi értelmezési módszer és a teljes nemzeti jog alkalmazásával biztosítani lehessen az irányelv teljes érvényesülését, a jogbiztonság elve egy 2018. május 1-je előtt kötött fogyasztási hitelszerződésre vonatkozó jogvitában lehetővé teszi-e a bíróság számára, hogy olyan határozatot hozzon, amely ugyanazon joghatásokkal jár, mint a jogalkotó által a 2018. május 1-jei 42/15. sz. ítélet végrehajtása céljából elfogadott jogszabály-módosítás?

Abban az esetben, ha a Bíróság az első kérdésre azt a választ adja, hogy a jogbiztonság elve az irányelv hatályának a magánszemélyek közötti horizontális jogviszonyok közötti az irányelv teljes érvényesülésének céljából történő megvalósítása során lehetővé teszi a bíróság számára, hogy olyan határozatot hozzon, amely ugyanazon joghatásokkal jár, mint a jogalkotó által a 2018. május 1-jei 42/15. sz. ítélet végrehajtása céljából elfogadott jogszabály-módosítás, a következő további kérdések kerülnek előterjesztésre:

2)

Úgy kell-e értelmezni a Bíróság C-42/15. sz. Home Credit Slovakia kontra Klára Bíróová ügyben 2016. november 9-én hozott ítéletét, illetve a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelvet ( 3 ) (a továbbiakban: 2008/48 irányelv), hogy az Európai Unió Bírósága úgy határozott, hogy a 2008/48/EK irányelvvel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a hiteltörlesztő részletek ütemezésének feltüntetését nem csak amortizációs táblázat formájában, hanem minden egyéb, a törvény által előírt formában, mint például a valamely fogyasztási hitel tárgyát képező tőke törlesztésére irányuló részletek összegének, számának és ütemezésének feltüntetését is megköveteli?

3)

Úgy kell-e értelmezni az Európai Bíróság ítéletét – ezúttal a tőkétől eltekintve a kamatokra és az egyéb terhekre figyelemmel -, hogy az arra a kérdésre is választ ad, hogy az olyan tagállami szabályozás, amely előírja a fogyasztók ahhoz való jogát, hogy a fogyasztói hitelszerződésben feltüntetésre kerüljön a kamatok és az egyéb terhek törlesztőrészleteinek összege, száma és lejárata, túlmegy az irányelven. Amennyiben az ítélet a kamatokra és az egyéb terhekre is vonatkozik, túlmennek-e a 2008/46/EK irányelven, különösen 10 cikke (2) bekezdésének j) pontján a kamatok és az egyéb költségek törlesztésének ütemezését az amortizációs táblázattól eltérő formákat előíró jogi rendelkezések.


( 1 ) 2016. november 9-i Home credit Slovakia ítélet, (EU:C:2016:842)

( 2 ) A fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. december 22-i tanácsi irányelv (HL 1987 L 42., 48. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 1. kötet 326. o.)

( 3 ) HL 2008 L 133. 66. o.