201808030092050422018/C 294/203312018CJC29420180820DA01DAINFO_JUDICIAL20180522151621

Sag C-331/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Prešove (Republikken Slovakiet) den 22. maj 2018 — TE mod Pohotovosť s.r.o.


C2942018DA1510120180522DA0020151162

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd v Prešove (Republikken Slovakiet) den 22. maj 2018 — TE mod Pohotovosť s.r.o.

(Sag C-331/18)

2018/C 294/20Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Krajský súd v Prešove

Parter i hovedsagen

Sagsøger: TE

Sagsøgt: Pohotovosť s.r.o.

Præjudicielle spørgsmål

1.

A.

Den slovakiske lovgiver har som reaktion på dommen i sag C-42/15 ( 1 ) med virkning fra den 1. maj 2018 slettet henvisningen til ordene »kapitalen, renter og yderligere omkostninger« fra den del af artikel 9 i zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (lov nr. 129/2010 om forbrugerkredit og andre kreditter og lån til forbrugere og om ændring af bestemte love), hvori der var henvist til disse forhold som værende elementer af aftalen. Hermed ophævedes enhver lovbestemt ret, som forbrugerne i en forbrugerkreditaftale havde til en specificering af afdragene for tilbagebetaling af kapitalen, renterne og de eventuelle ekstra omkostninger (ikke blot i form af en amortiseringsplan) samt sanktionerne for en tilsidesættelse af denne ret.

B.

Selv om ændringen af loven har muliggjort en bedre gennemførelse af Den Europæiske Unions Domstols dom fra den 1. maj 2018 at regne, forholder det sig ikke desto mindre således, at i tvister vedrørende forbrugerkreditaftaler, som er indgået før den 1. maj 2018, har de [slovakiske] domstole i praksis forsøgt at efterleve [Den Europæiske Unions Domstols dom] ved i det væsentlige at nå frem til samme resultat, som det lovgiver har tilsigtet, idet de har anlagt en fortolkning, der er i overensstemmelse med EU-retten.

C.

Under disse omstændigheder vedrører det spørgsmål, som forelægges Den Europæiske Unions Domstol en fortolkning af EU-retten og anvendelse af direktivers indirekte virkning. Henset til det store antal afgørelser, hvorved retterne tidligere har anerkendt, at lov nr. 129/2010 giver forbrugerne ret til få specificeret afdragene for tilbagebetaling af kapitalen, renterne og eventuelle ekstra omkostninger, forelægges følgende spørgsmål:

Kan en domstol i henhold til retssikkerhedsprincippet — i forbindelse med gennemførelsen af den indirekte virkning af et direktiv i de horisontale relationer mellem borgere og med henblik på at sikre den fulde virkning af dette direktiv ved en anvendelse af samtlige fortolkningsmetoder og national lovgivning — i en tvist vedrørende en forbrugerkreditaftale, der er indgået før den 1. maj 2018 afsige en afgørelse, hvis virkninger er de samme som de virkninger, der følger af den lovændring, der blev foretaget af lovgiver med virkning fra den 1. maj 2018 med henblik på at opfylde dommen i sag C-42/15?

Såfremt Domstolen besvarer det første spørgsmål således, at en domstol ifølge retssikkerhedsprincippet i forbindelse med gennemførelse af den indirekte virkning af direktivet i de horisontale relationer mellem borgere med henblik på at sikre den fulde virkning af direktivet kan afsige en afgørelse, der har samme virkninger som dem, der følger af den ændring af loven, der blev foretaget af lovgiver med henblik på at opfylde dom af 1. maj 2018 i sag C-42/15, ønskes følgende spørgsmål besvaret:

2.

Skal Den Europæiske Unions Domstols dom af 9. november 2016 i sag C-42/15, Home Credit Slovakia mod Klára Bíróová, og direktiv 2008/48/EF ( 2 ) af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF ( 3 ) fortolkes således, at Den Europæiske Unions Domstol har fastslået, at direktiv 2008/48/EF ikke alene er til hinder for en national lovgivning, som kræver en specificering af afdragene for tilbagebetaling af kapitalen i form af en amortiseringsplan, men for en hvilken som helst anden lovbestemt specificering af beløbet, antallet og hyppighed af afdragene for tilbagebetaling af kapitalen?

3.

Skal Den Europæiske Unions Domstols førnævnte dom fortolkes således, at den ud over hvad der er fastslået vedrørende kapitalen, også afgør spørgsmålet om, hvorvidt en medlemsstats lovgivning, der fastlægger forbrugernes ret til en specificering i en forbrugerkreditaftale af beløbet, antallet og fristerne for betalingen af renter og andre omkostninger, går videre end direktiv 2008/48? Såfremt dommen ligeledes vedrører renter og omkostninger, går et lovkrav om fastsættelse af renter og omkostninger i en anden form end en amortiseringsplan ligeledes videre dette direktiv, navnlig dets artikel 10, stk. 2, litra j)?


( 1 ) – Dom af 9.11.2016, Home Credit Slovakia, (EU:C:2016:842).

( 2 ) – EUT 2008, L 133, s. 66.

( 3 ) – Rådets direktiv 87/102/EØF af 22.12.1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (EFT 1987, L 42, s. 48).