201807200102012922018/C 276/303292018CJC27620180806LT01LTINFO_JUDICIAL20180517212222

Byla C-329/18: 2018 m gegužės 17 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Valsts ieņēmumu dienests / SIA Altic


C2762018LT2120120180517LT0030212222

2018 m gegužės 17 d.Augstākā tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Valsts ieņēmumu dienests / SIA Altic

(Byla C-329/18)

2018/C 276/30Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Valsts ieņēmumu dienests

Kita kasacinio proceso šalis (pareiškėja pirmojoje instancijoje): SIA Altic

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 178/2002 ( 1 ) tikslą užtikrinti maisto saugą, kuris, be kita ko, įgyvendinamas užtikrinant maisto produktų atsekamumą, Direktyvos [2006/112/EB ( 2 )] 168 straipsnio a punktą reikia aiškinti taip: jį atitinka atsisakymas leisti atskaityti pirkimo mokestį, kai, rinkdamasis kitas sandorio šalis, maisto grandinėje dalyvaujantis apmokestinamasis asmuo neparodo didesnio nei tai, kas įprasta sudarant sandorius, rūpestingumo, iš esmės apimančio reikalavimą patikrinti kitą sandorio šalį, bet patikrino maisto produktų kokybę ir todėl pasiekė Reglamento Nr. 178/2002 tikslą?

2.

Ar Reglamento Nr. 852/2004 ( 3 ) 6 straipsnyje ir Reglamento Nr. 882/2004 ( 4 ) 31 straipsnyje nustatytą maisto grandinėje dalyvaujančios įmonės registracijos reikalavimą, atsižvelgiant į Direktyvos 2006/112/EB 168 straipsnio a punktą, reikia aiškinti taip, kad tos įmonės kitos sandorio šalys privalo patikrinti jos registracijos faktą, ir ar toks patikrinimas svarbus, kai vertinama, ar įmonės kita sandorio šalis žinojo arba turėjo žinoti, kad sudaro sandorį su fiktyvia įmone, atsižvelgiant į nurodytą sandorių specifiką?


( 1 ) 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 6 t., p. 463).

( 2 ) 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).

( 3 ) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 13 sk., 34 t., p. 337).

( 4 ) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 3 sk., 45 t., p. 200).