201807200102012922018/C 276/303292018CJC27620180806CS01CSINFO_JUDICIAL20180517212222

Věc C-329/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 17. května 2018 – Valsts ieņēmumu dienests v. SIA „Altic“


C2762018CS2120120180517CS0030212222

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 17. května 2018 – Valsts ieņēmumu dienests v. SIA „Altic“

(Věc C-329/18)

2018/C 276/30Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa

Účastnice původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Valsts ieņēmumu dienests

Další účastnice řízení: SIA „Altic“

Předběžné otázky

1)

Musí být s ohledem na cíl nařízení (ES) č. 178/2002 ( 1 ), kterým je zajištění bezpečnosti potravin (jenž je dosažen mimo jiné zajištěním sledovatelnosti potravin), vykládán čl. 168 písm. a) směrnice ( 2 ) v tom smyslu, že nebrání odepření nároku na odpočet daně odvedené na vstupu v případě, že osoba povinná k dani, která je zapojena do potravinového řetězce, neprokázala, že při výběru svého smluvního partnera jednala co nejpečlivěji (pečlivěji než jsou obvyklé obchodní praktiky), což v podstatě spočívá v povinnosti provést ověření ve vztahu ke smluvnímu partnerovi, ale zároveň ověřila kvalitu potravin, čímž splnila cíl nařízení č. 178/2002?

2)

Ukládá požadavek stanovený v článku 6 nařízení č. 852/2004 ( 3 ) a v článku 31 nařízení č. 882/2004 ( 4 ), týkající se registrace potravinářského podniku, vykládaný ve světle čl. 168 písm. a) směrnice 2006/112/ES, aby smluvní partner tohoto podniku ověřil jeho registraci a je toto ověření relevantní pro účely určení, zda uvedený partner věděl nebo měl vědět, že se účastní transakce s fiktivním podnikem vzhledem ke zvláštnostem uvedené transakce?


( 1 ) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. 2002, L 31, s. 1; Zvl. vyd. 15/06, s. 463).

( 2 ) – Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).

( 3 ) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. 2004, L 139, s. 1; Zvl. vyd. 13/34, s. 319).

( 4 ) – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. 2004, L 165, s. 1; Zvl. vyd. 03/45, s. 200).