24.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 341/3


Överklagande ingett den 17 maj 2018 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 7 mars 2018 i mål T-6/17, Equivalenza Manufactory mot EUIPO – ITM Entreprises (Black Label by Equivalenza)

(Mål C-328/18 P)

(2018/C 341/04)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)

Övriga parter i målet: Equivalenza Manufactory, S.L. e ITM Entreprises SAS

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen, och

förplikta klaganden i målet vid tribunalen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen har åsidosatt artikel 8.1 b i förordningen om EU-varumärken av följande skäl:

1.

Tribunalen motsade sig själv när den fann att det förelåg visuell likhet och samtidigt uppgav att tecknen inte liknande varandra i visuellt hänseende.

2.

Tribunalen gjorde fel när den onyanserat bekräftade den påstådda skillnaden i begreppsmässigt hänseende som överklagandenämnden kommit fram till.

3.

Tribunalen gjorde fel när den undersökte köpvanorna i samband med bedömningen av likheten mellan kännetecknen, i stället för i samband med den övergripande bedömningen av förväxlingsrisken.

4.

Tribunalen gjorde fel när den slog fast att de motstående kännetecknen inte liknar varandra, trots att den medgett att de i medelhög grad liknar varandra i fonetiskt hänseende.