24.9.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 341/3


Appell ippreżentat fis-17 ta’ Mejju 2018 mill-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fis-7 ta’ Marzu 2018 fil-Kawża T-6/17 – Equivalenza Manufactory vs EUIPO – ITM Entreprises (Black Label by Equivalenza)

(Kawża C-328/18)

(2018/C 341/04)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Appellant: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (rappreżentant: J. Crespo Carrillo, aġent)

Partijiet oħra fil-proċedura: Equivalenza Manufactory, S.L. e ITM Entreprises SAS

Talbiet

L-appellanti jitlobu li l-Qorti tal-Ġustizzja jogħġobha:

tannulla s-sentenza appellata.

tikkundanna lir-rikorrenti quddiem il-Qorti Ġenerali għall-ispejjeż.

Aggravji u argumenti prinċipali

Il-Qorti Ġenerali kisret l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea għar-raġunijiet li ġejjin:

1.

Il-Qorti Ġenerali tikkontradixxi lilha nnifisha billi tirrikonoxxi li hemm xebh viżiv u fl-istess ħin tiċħad li s-sinjali jixtiebħu mill-pjan viżiv;

2.

Il-Qorti Ġenerali twettaq żball billi tikkonferma mingħajr kundizzjonijiet l-allegata differenza kunċettwali evalwata mill-Bord tal-Appell;

3.

Il-Qorti Ġenerali twettaq żball meta teżamina d-drawwiet tax-xiri fil-kuntest tal-eżami tax-xebh tas-sinjali, minflok ma tagħmel dan fil-kuntest tal-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta’ konfużjoni;

4.

Il-Qorti Ġenerali twettaq żball meta tiddikjara li s-sinjali kunfliġġenti ma jixxibħux, minkejja li rrikonoxxiet ix-xebh medju tagħhom mil-livell fonetiku.