24.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 341/3


Kasační opravný prostředek podaný dne 17. května 2018 Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 7. března 2018 ve věci T-6/17, Equivalenza Manufactory v. EUIPO – ITM Entreprises (Black Label by Equivalenza)

(Věc C-328/18 P)

(2018/C 341/04)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení: Equivalenza Manufactory, S.L. a ITM Entreprises SAS

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

napadený rozsudek zrušil.

uložil žalobkyni v řízení před Tribunálem náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Evropské unie z těchto důvodů:

1.

Tribunál si protiřečí, když uznává, že existuje vzhledová podobnost, a současně popírá, že označení jsou z hlediska vzhledu podobná.

2.

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když potvrdil bez jakéhokoliv upřesnění údajný koncepční rozdíl, který konstatoval odvolací senát.

3.

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když zkoumal nákupní zvyklosti v souvislosti se zkoumáním podobnosti označení, namísto toho, aby tak učinil při celkovém posouzení rizika záměny.

4.

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když uvedl, že kolidující označení nejsou podobná, třebaže uznal jejich podobnost z fonetického hlediska.