201807060131994342018/C 259/393212018CJC25920180723PL01PLINFO_JUDICIAL20180509282811

Sprawa C-321/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Belgia) w dniu 9 maja 2018 r. – Terre wallonne ASBL/Région wallonne


C2592018PL2810120180509PL0039281281

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Belgia) w dniu 9 maja 2018 r. – Terre wallonne ASBL/Région wallonne

(Sprawa C-321/18)

2018/C 259/39Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Terre wallonne ASBL

Strona pozwana: Région wallonne

Pytania prejudycjalne

1)

Czy rozporządzenie, w drodze którego organ państwa członkowskiego ustanawia cele ochrony w ramach sieci Natura 2000 zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory ( 1 ), stanowi plan lub program w rozumieniu dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko ( 2 ), a w szczególności w rozumieniu jej art. 3 ust. 2 lit. a) lub art. 3 ust. 4 tej dyrektywy?

2)

W przypadku odpowiedz twierdzącej, czy takie rozporządzenie powinno być przedmiotem oceny środowiskowej zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE, w sytuacji gdy ocena taka nie jest wymagana zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG, na podstawie której rozporządzenie przyjęto?


( 1 ) Dz.U. L 206, s. 7

( 2 ) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197, s. 30)