201807060131994342018/C 259/393212018CJC25920180723DA01DAINFO_JUDICIAL20180509282811

Sag C-321/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) den 9. maj 2018 — Terre wallonne ASBL mod Région wallonne


C2592018DA2810120180509DA0039281281

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) den 9. maj 2018 — Terre wallonne ASBL mod Région wallonne

(Sag C-321/18)

2018/C 259/39Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Terre wallonne ASBL

Sagsøgt: Région wallonne

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er en bekendtgørelse, hvorved en institution i en medlemsstat fastsætter bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-nettet i overensstemmelse med direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter ( 1 ), en plan eller et program som omhandlet i direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet ( 2 ), og nærmere bestemt som omhandlet i nævnte direktivs artikel 3, stk. 2, litra a), eller i artikel 3, stk. 4?«

2)

»2. Skal en sådan bekendtgørelse i bekræftende fald gøres til genstand for en miljøvurdering i overensstemmelse med artikel 2001/42/EF, selv om en sådan vurdering ikke kræves i henhold til direktiv 92/43/EØF, der har ligget til grund for vedtagelsen af bekendtgørelsen?


( 1 ) – EFT L 206, s. 7.

( 2 ) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27.6.2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197, s. 30).