201807060131994342018/C 259/393212018CJC25920180723CS01CSINFO_JUDICIAL20180509282811

Věc C-321/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Belgie) dne 9. května 2018 – Terre wallonne ASBL v. Région wallonne


C2592018CS2810120180509CS0039281281

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Belgie) dne 9. května 2018 – Terre wallonne ASBL v. Région wallonne

(Věc C-321/18)

2018/C 259/39Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d’État

Účastníci původního řízení

Žalobce: Terre wallonne ASBL

Žalovaný: Région wallonne

Předběžné otázky

1)

Představuje vyhláška – kterou orgán členského státu stanoví cíle ochrany pro síť Natura 2000 podle směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ( 1 ) – plán nebo program ve smyslu směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí, ( 2 ) konkrétně ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. a), nebo ve smyslu čl. 3 odst. 4 uvedené směrnice?

2)

V případě kladné odpovědi, musí být taková vyhláška předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle směrnice 2001/42/ES, zatímco se takové posouzení nevyžaduje podle směrnice 92/43/EHS, na jejímž základě byla vyhláška přijata?


( 1 ) – Úř. věst. L 206, s. 7.

( 2 ) – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, s. 30).