201807060131994342018/C 259/393212018CJC25920180723BG01BGINFO_JUDICIAL20180509282811

Дело C-321/18: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 9 май 2018 г. — Terre wallonne ASBL/Région wallonne


C2592018BG2810120180509BG0039281281

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 9 май 2018 г. — Terre wallonne ASBL/Région wallonne

(Дело C-321/18)

2018/C 259/39Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Terre wallonne ASBL

Ответник: Région wallonne

Преюдициални въпроси

1)

Постановление, с което в съответствие с Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна ( 1 ), орган на държава членка определя цели за опазване за мрежата „Натура 2000“, представлява ли план или програма по смисъла на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда ( 2 ), и по-специално по смисъла на член 3, параграф 2, буква а) или на член 3, параграф 4 от посочената директива?

2)

При утвърдителен отговор, трябва ли за такова постановление да се извършва екологична оценка в съответствие с Директива 2001/42/ЕО, въпреки че такава оценка не се изисква съгласно Директива 92/43/ЕИО, въз основа на която е прието постановлението?


( 1 ) ОВ L 206, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109.

( 2 ) Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, стр. 30; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 135).