201807130242004412018/C 268/323172018CJC26820180730DA01DAINFO_JUDICIAL20180514262611

Sag C-317/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) den 14. maj 2018 — Cátia Correia Moreira mod Município de Portimão


C2682018DA2610120180514DA0032261261

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) den 14. maj 2018 — Cátia Correia Moreira mod Município de Portimão

(Sag C-317/18)

2018/C 268/32Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Cátia Correia Moreira

Sagsøgt: Município de Portimão

Præjudicielle spørgsmål

1)

Idet der tages udgangspunkt i, at der ved »arbejdstager« skal forstås enhver person, der i den omhandlede medlemsstat er beskyttet som sådan i medfør af den nationale arbejdsretlige lovgivning, kan en person, der har indgået en kontrakt med overdrageren om varetagelse af en betroet stilling, da anses for en arbejdstager som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), i Rådets direktiv 2001/23/EF ( 1 ) af 12. marts 2001 og dermed drage fordel af beskyttelsen i henhold til den pågældende lovgivning?

2)

Er EU-retten, navnlig direktiv 2001/23/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, til hinder for en national lovgivning, der, selv i tilfælde af en overførsel, som er omfattet af det nævnte direktivs anvendelsesområde, kræver, at arbejdstagerne nødvendigvis skal underkastes en offentlig udvælgelsesprocedure og blive undergivet et nyt ansættelsesforhold med erhververen, når denne er en kommune?


( 1 ) – Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT 2001, L 82, s. 16).