201807130242004412018/C 268/323172018CJC26820180730BG01BGINFO_JUDICIAL20180514262611

Дело C-317/18: Преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Португалия), постъпило на 14 май 2018 г. — Cátia Correia Moreira/Município de Portimão


C2682018BG2610120180514BG0032261261

Преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Португалия), постъпило на 14 май 2018 г. — Cátia Correia Moreira/Município de Portimão

(Дело C-317/18)

2018/C 268/32Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Страни в главното производство

Жалбоподател: Cátia Correia Moreira

Ответник: Município de Portimão

Преюдициални въпроси

1)

Като се има предвид, че под „работник“ се разбира всяко лице, което се закриля в качеството му на работник или служител съгласно националното трудово законодателство на съответната държава членка, може ли лице, сключило трудов договор за изпълнение на определена работа с прехвърлителя, да се счита за „работник“ по смисъла на член 2, параграф 1, буква г) от Директива 2001/23/ЕО ( 1 ) на Съвета от 12 март 2001 г. и да се ползва от закрилата, предвидена в посочената правна уредба?

2)

Допуска ли правото на Европейския съюз, и по-специално Директива 2001/23/ЕО във връзка с член 4, параграф 2 от Договора за Европейския съюз национална правна уредба, която дори при прехвърляне, попадащо в приложното поле на Директивата, задължава работниците непременно да участват в открит конкурс и да сключат нов договор с приобретателя, когато става въпрос за община?


( 1 ) Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 2001 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 20).