201806290101986442018/C 249/223162018CJC24920180716SV01SVINFO_JUDICIAL20180514171821

Mål C-316/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade Kungariket) den 14 maj 2018 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mot The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge


C2492018SV1710120180514SV0022171182

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade Kungariket) den 14 maj 2018 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mot The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

(Mål C-316/18)

2018/C 249/22Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i det nationella målet

Klagande: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Motpart: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Tolkningsfrågor

1)

Ska åtskillnad göras mellan transaktioner som är undantagna från mervärdesskatteplikt och transaktioner som inte faller inom tillämpningsområdet för mervärdesskatt vid fastställandet av om avdragsrätt föreligger för mervärdesskatt som utgått på sådana transaktioner?

2)

När förvaltningsavgifter endast utgår för investeringsverksamhet som inte faller inom tillämpningsområdet för mervärdesskatt, är det då ändå möjligt att finna ett nödvändigt samband mellan dessa kostnader och den ekonomiska verksamhet till vilken de investeringsintäkter som genererats genom investeringarna bidrar, så att avdrag för den ingående mervärdesskatten kan göras på grundval av arten och omfattningen av den utgående ekonomiska verksamhet för vilken det föreligger avdragsrätt för mervärdesskatt? I vilken utsträckning ska hänsyn tas till de syften som de genererade intäkterna ska användas för?

3)

Ska åtskillnad göras mellan mervärdesskatt på transaktioner vilka ska tillföra kapital till en verksamhet och mervärdesskatt på transaktioner som ger upphov till löpande inkomster, som skiljer sig från löpande inkomster vilka härrör från utgående ekonomisk verksamhet?