201806290101986442018/C 249/223162018CJC24920180716DA01DAINFO_JUDICIAL20180514171821

Sag C-316/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 14. maj 2018 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mod The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge


C2492018DA1710120180514DA0022171182

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 14. maj 2018 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mod The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

(Sag C-316/18)

2018/C 249/22Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Sagsøgt: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal der sondres mellem transaktioner, som er momsfritagne, og transaktioner, der ikke er momspligtige, med henblik på vurderingen af, om der kan opnås fradrag for moms erlagt i forbindelse med sådanne transaktioner?

2)

Såfremt et forvaltningshonorar kun skal betales i relation til investeringsvirksomhed, der ikke momspligtig, er det da muligt at lægge til grund, at der består den nødvendige tilknytning mellem disse omkostninger og den økonomiske virksomhed, hvortil de indtægter, der hidrører fra investeringerne, anvendes, således at der kan ske fradrag for indgående moms med henvisning til arten og omfanget af den udgående økonomiske virksomhed, for hvilken der gælder ret til momsfradrag? I hvilket omfang er det relevant at tage hensyn til det formål, som indtægterne skal anvendes til?

3)

Skal der sondres mellem moms af transaktioner, der har til formål at tilvejebringe kapital til en virksomhed, og moms af transaktioner, som danner grundlag for løbende indtægter, som er forskellige fra faste indtægter, der udspringer af udgående økonomisk virksomhed?