201806290101986442018/C 249/223162018CJC24920180716BG01BGINFO_JUDICIAL20180514171821

Дело C-316/18: Преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединеното кралство), постъпило на 14 май 2018 г. — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge


C2492018BG1710120180514BG0022171182

Преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединеното кралство), постъпило на 14 май 2018 г. — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

(Дело C-316/18)

2018/C 249/22Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Ответници: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Преюдициални въпроси

1)

Следва ли да се прави разграничение между освободени от данък и необлагаеми сделки, за да се прецени дали начисленият по такива сделки ДДС подлежи на приспадане?

2)

Когато разходи за управление са направени само във връзка с необлагаема инвестиционна дейност, възможно ли е все пак да се установи необходимата връзка между тези разходи и икономическите дейности, които се субсидират с приходите от инвестициите, така че да се позволи приспадането на ДДС с оглед на естеството и степента на следващата надолу по веригата икономическа дейност, която дава право на приспадане на ДДС? Доколко релевантно е да се вземе предвид целта, за която получените доходи ще бъдат използвани?

3)

Следва ли да се прави разграничение между ДДС, който е начислен по сделки с цел капитализация на предприятие, и ДДС, който е начислен по сделки за създаване на свой собствен източник на приходи, различен от всеки друг източник на приходи от икономическа дейност надолу по веригата?