201807200552013252018/C 276/293142018CJC27620180806SV01SVINFO_JUDICIAL20180508212111

Mål C-314/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 8 maj 2018 – Openbaar Ministerie mot SF


C2762018SV2110120180508SV0029211211

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 8 maj 2018 – Openbaar Ministerie mot SF

(Mål C-314/18)

2018/C 276/29Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Parter i det nationella målet

Klagande: Openbaar Ministerie

Motpart: SF

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna 1.3 och 5.3, i rambeslut 2002/584/RIF ( 1 ) och artiklarna 1 a, 1 b, 3.3, 3.4 och 25 i rambeslut 2008/909/RIF ( 2 ) tolkas så, att den utfärdande medlemsstaten,

för det fall den verkställande medlemsstaten har förenat överlämnandet av en av sina egna medborgare med villkoret att den berörda personen, efter att ha hörts, enligt den i artikel 5.3 i rambeslut 2002/584/RIF nämnda garantin ska återsändas till den verkställande medlemsstaten för att där avtjäna det fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd som denne eventuellt dömts till i den utfärdande medlemsstaten,

i praktiken inte behöver återsända den berörda personen – efter att domen om fängelsestraff eller annan frihetsberövande åtgärd har vunnit laga kraft – förrän ”varje annat förfarande avseende det brott för vilket överlämnandet har begärts” – såsom ett förfarande om förverkande – oåterkalleligen har slutförts?

2)

Ska artikel 25 i rambeslut 2008/909/RIF tolkas så, att en medlemsstat som har överlämnat en av sina egna medborgare enligt den garanti som avses i artikel 5.3 i rambeslut 2002/584/RIF i egenskap av verkställande stat vad gäller erkännandet och verkställigheten av den dom som meddelats mot denna person – med avvikelse från artikel 8.2 i rambeslut 2008/909/RIF – får pröva huruvida den frihetsberövande påföljd som har utdömts mot denna person motsvarar den påföljd som skulle ha utdömts för ett liknande brott i den verkställande staten och, vid behov, får anpassa den utdömda frihetsberövande påföljden i överensstämmelse härmed?


( 1 ) Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna – Uttalanden från vissa medlemsstater vid antagandet av rambeslutet (EGT L 190, 2002, s. 1).

( 2 ) Rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen (EGT L 327, 2008, s. 27