201807200552013252018/C 276/293142018CJC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180508212111

Kohtuasi C-314/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechbank Amsterdam (Madalmaad) 8. mail 2018 – Openbaar Ministerie versus SF


C2762018ET2110120180508ET0029211211

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechbank Amsterdam (Madalmaad) 8. mail 2018 – Openbaar Ministerie versus SF

(Kohtuasi C-314/18)

2018/C 276/29Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Openbaar Ministerie

Vastustaja: SF

Eelotsuse küsimused

1.

Kas raamotsuse 2002/584/JSK ( 1 ) artikli 1 lõiget 3 ja artikli 5 punkti 3 ning raamotsuse 2008/909/JSK ( 2 ) artikli 1 punkte a ja b, artikli 3 lõikeid 3 ja 4 ning artiklit 25 tuleb tõlgendada nii, et vahistamismääruse teinud liikmesriik kui väljaandjariik peab

olukorras, kus vahistamismäärust täitev liikmesriik on kohaldanud oma kodaniku kriminaalmenetluse raames kohtu alla andmise eesmärgil toimuva üleandmise suhtes raamotsuse 2002/584/JSK artikli 5 punktis 3 sätestatud tingimust, et see isik tuuakse pärast ülekuulamist tagasi vahistamismäärust täitvasse liikmesriiki, et ta saaks seal kanda vabadusekaotuslikku karistust või täita vabadust piiravat julgeolekumeedet, mis on talle määratud vahistamismääruse teinud liikmesriigis,

asjaomase isiku – pärast seda, kui otsus, millega määrati vabadusekaotuslik karistus või vabadust piirav julgeolekumeede, on lõplikult jõustunud – tegelikkuses tagasi saatma alles siis, kui „kõigis muudes menetlustes seoses kuriteoga, mille tõttu üleandmist taotleti“ – nagu konfiskeerimismenetlus – on tehtud lõplik otsus?

2.

Kas raamotsuse 2008/909/JSK artiklit 25 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik võib olukorras, kus ta on oma kodaniku raamotsuse 2002/584/JSK artikli 5 punktis 3 sätestatud tagatisele tuginedes üle andnud, võib täidesaatva liikmesriigina selle isiku suhtes tehtud kohtuotsuse tunnustamisel ja täitmisel – erandina raamotsuse 2008/909/JSK artikli 8 lõikest 2 – kontrollida, kas sellele isikule määratud vabadusekaotuslik karistus vastab karistusele, mis oleks selle kuriteo eest määratud täidesaatvas liikmesriigis, ja kui see on vajalik, siis määratud vabadusekaotuslikku karistust muuta?


( 1 ) Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK, mis käsitleb Euroopa vahistamismäärust ja liikmesriikidevahelist üleandmiskorda (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).

( 2 ) Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/909/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil (ELT 2008, L 327, lk 27).