201806150381954972018/C 231/203122018CJC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL20180511171711

Lieta C-312/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 11. maijāEco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 21. marta rīkojumu lietā T-361/17 Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Eiropas Komisija


C2312018LV1710120180511LV0020171171

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 11. maijāEco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 21. marta rīkojumu lietā T-361/17 Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Eiropas Komisija

(Lieta C-312/18 P)

2018/C 231/20Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (pārstāvji: M. Brealey QC, I. Vandenborre, advokāts, S. Dionnet, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 21. marta rīkojumu lietā T-361/17 Eco-Bat Technologies u.c./Komisija;

pasludināt par pieņemamu apelācijas sūdzības iesniedzēju prasību, kas ir reģistrēta kā lieta T-361/17;

nodot lietu atkārtotai izskatīšanai Vispārējā tiesā, lai atceltu vai samazinātu sodu, ko Komisija ir piemērojusi ar sākotnējo lēmumu, kas labots ar grozošo lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, atsauces datumu nosakot nevis pēc galīgā, pareizā un visādā ziņā – it īpaši attiecībā uz apelācijas sūdzības priekšmetu – pilnīgā lēmuma, bet gan pēc sākotnējā, nepilnīgā lēmuma. Tādējādi Vispārējā tiesa esot pārkāpusi sūdzības iesniedzēju pamattiesības, jo īpaši, viņu tiesības uz aizstāvību. Personai esot tiesības pilnībā izmantot noilguma termiņu, sākot no brīža, kad tiek veikti būtiski grozījumi lēmumā. Uzskatīdama, ka apelācijas sūdzības iesniedzējiem esot bijis jāpaļaujas uz pieņēmumu, lai pilnībā saprastu, kā Komisija ir aprēķinājusi sodu, Vispārējā tiesa esot arī kļūdaini interpretējusi Komisijas pienākumu sniegt pamatojumu un ievērot labas pārvaldības principu.