201807130102004042018/C 268/293092018CJC26820180730SL01SLINFO_JUDICIAL20180507232421

Zadeva C-309/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 7. maja 2018 – Lavorgna Srl/Comune di Montelanico in drugi


C2682018SL2310120180507SL0029231242

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 7. maja 2018 – Lavorgna Srl/Comune di Montelanico in drugi

(Zadeva C-309/18)

2018/C 268/29Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Lavorgna Srl

Tožene stranke: Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali načeli prava Unije o varstvu legitimnih pričakovanj in pravne varnosti, skupaj z načeli prostega pretoka blaga, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), pa tudi načela, izhajajoča iz te pogodbe, kot so enako obravnavanje, prepoved diskriminacije, vzajemno priznavanje, sorazmernost in preglednost, navedena v Direktivi št. 2014/24/EU ( 1 ), nasprotujejo uporabi nacionalne zakonodaje, kakršna je italijanska, ki izhaja iz členov 95(10) in 83(9) zakonske uredbe št. 50/2016, v skladu s katero se podjetje, ki je predložilo ponudbo, vsekakor izključi brez možnosti postopka s pozivom k dopolnitvi predloženih dokumentov, če v ekonomskih ponudbah v okviru postopka za oddajo naročil javnih storitev ne navede ločeno stroškov delovne sile, tudi če obveznost ločene navedbe ni bila določena v razpisni dokumentaciji in čeprav so v ponudbi dejansko vsebinsko upoštevani minimalni stroški delovne sile, v skladu z izjavo, ki jo je v ta namen podal ponudnik?


( 1 ) Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, str. 65).