201807130102004042018/C 268/293092018CJC26820180730LV01LVINFO_JUDICIAL20180507232421

Lieta C-309/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. maijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Lavorgna Srl/Comune di Montelanico u.c.


C2682018LV2310120180507LV0029231242

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. maijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Lavorgna Srl/Comune di Montelanico u.c.

(Lieta C-309/18)

2018/C 268/29Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāja: Lavorgna Srl

Atbildētājas: Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

Prejudiciālais jautājums

Vai Kopienu [Savienības] tiesiskās paļāvības aizsardzības un tiesiskās noteiktības principi, kopā ar preču brīvas aprites, brīvības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības principiem, kas paredzēti Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD), kā arī no tiem atvasinātajiem principiem, piemēram, vienlīdzīgas attieksmes principu, nediskriminācijas principu, savstarpēju atzīšanu, samērīgumu un pārskatāmību, kas paredzēti Direktīvā 2014/24/ES ( 1 ), liedz piemērot tādu valsts tiesisku regulējumu, kāds ir Itālijas tiesiskais regulējums, kurš izriet no Leģislatīvā dekrēta Nr. 50/2016 95. panta 10. punkta un 83. panta 9. punkta un atbilstoši kuram tas, ka publisko pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā iesniegtajos finanšu piedāvājumos nav atsevišķi norādītas darbaspēka izmaksas, katrā ziņā izraisa uzņēmuma, kurš iesniedzis piedāvājumu, izslēgšanu bez iespējas izmantot sākotnējo palīdzību arī tad, ja pienākums veikt atsevišķo norādi nav skaidri paredzēts iepirkuma dokumentos un arī neatkarīgi no tā, ka pēc būtības piedāvājumā faktiski ir ievērotas minimālās darbaspēka izmaksas, turklāt saskaņā ar konkurenta atbilstoši sniegtu paziņojumu?


( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 65. lpp.).