201807130102004042018/C 268/293092018CJC26820180730FI01FIINFO_JUDICIAL20180507232421

Asia C-309/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 7.5.2018 – Lavorgna Srl v. Comune di Montelanico ym.


C2682018FI2310120180507FI0029231242

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 7.5.2018 – Lavorgna Srl v. Comune di Montelanico ym.

(Asia C-309/18)

2018/C 268/29Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Lavorgna Srl

Vastaajat: Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola ja Comune di Trivigliano

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko luottamuksensuojaa ja oikeusvarmuutta koskevat yhteisön periaatteet yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) esitettyjen, tavaroiden vapaata liikkuvuutta, sijoittautumisvapautta ja palvelujen vapaata tarjoamista koskevien periaatteiden kanssa sekä niistä johtuvat periaatteet, kuten direktiivin 2014/24/EU ( 1 ) mukaiset yhdenvertaisen kohtelun, syrjimättömyyden, vastavuoroisen tunnustamisen, suhteellisuuden ja avoimuuden periaatteet, esteenä sellaisen Italian lainsäädännön kaltaisen kansallisen lainsäädännön soveltamiselle, joka ilmenee asetuksen nro 50/2016 95 §:n 10 momentista ja 83 §:n 9 momentista yhdessä luettuina ja jonka mukaan se, että julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyssä tehdyissä taloudellisissa tarjouksissa ei ilmoita työvoimakustannuksia erikseen, johtaa aina tarjouksen tehneen yrityksen poissulkemiseen ilman, että olisi mahdollista käyttää asiakirjojen avustettua laatimista koskevaa menettelyä, ja näin on myös siinä tapauksessa, että velvollisuutta ilmoittaa kyseiset kustannukset erikseen ei ole yksilöity hankinta-asiakirjoissa, ja riippumatta siitä, että aineellisesti tarjous tosiasiallisesti täyttää työvoimakustannusten vähimmäismäärää koskevat vaatimukset kilpailijan tässä tarkoituksessa antaman ilmoituksen mukaisesti.


( 1 ) Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).