201806220171970682018/C 240/333072018CJC24020180709LT01LTINFO_JUDICIAL20180507293132

Byla C-307/18: 2018 m. gegužės 7 d.Competition Appeal Tribunal, London (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, buvusi Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd ir Merck KGaA / Competition and Markets Authority


C2402018LT2920120180507LT0033292313

2018 m. gegužės 7 d.Competition Appeal Tribunal, London (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, buvusi Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd ir Merck KGaA / Competition and Markets Authority

(Byla C-307/18)

2018/C 240/33Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Competition Appeal Tribunal, London

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, buvusi Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd ir Merck KGaA

Kita apeliacinio proceso šalis: Competition and Markets Authority

Prejudiciniai klausimai

Potenciali konkurencija

1.

Ar pagal [SESV] 101 straipsnio 1 dalį vaisto patento savininkė ir generinių vaistų bendrovė, siekianti pateikti rinkai generinę vaisto versiją, laikytinos potencialiomis konkurentėmis, jeigu tarp šalių kilo bona fide ginčas dėl patento galiojimo ir (arba) to, ar generinis vaistas pažeidžia patentą?

2.

Ar atsakymas į 1 klausimą būtų kitoks, jeigu:

a)

teisme tarp šalių yra nagrinėjama byla, susijusi su šiuo ginču, ir (arba)

b)

patento savininkė pasiekė, kad būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, pagal kurias generinių vaistų bendrovei generinį vaistą draudžiama pateikti rinkai, kol ši byla bus išnagrinėta, ir (arba)

c)

patento savininkė laiko generinių vaistų bendrovę potencialia konkurente?

Ribojimas dėl tikslo

3.

Jeigu teisme yra nagrinėjama byla dėl vaisto patento galiojimo ir to, ar generinis vaistas pažeidžia patentą, ir neįmanoma nustatyti, ar kuri nors šalis gali laimėti šią bylą, ar konkurencija yra ribojama „dėl tikslo“, kaip tai suprantama pagal 101 straipsnio 1 dalį, jeigu šalys sudaro susitarimą išspręsti šį ginčą, pagal kurį:

a)

generinių vaistų bendrovė sutinka neiti į rinką su savo generiniu vaistu ir nebeginčyti patento susitarimo galiojimo laikotarpiu (kuris neviršija patento galiojimo laikotarpio) ir

b)

patento savininkė sutinka perduoti generinių vaistų bendrovei vertę, kurios suma gerokai viršija išvengtų bylinėjimosi išlaidų sumą (įskaitant valdymui sugaištą laiką ir sutrikdymą) ir kuri nelaikoma mokėjimu už patento savininkei patiektas prekes ar suteiktas paslaugas?

4.

Ar atsakymas į 3 klausimą būtų kitoks, jeigu:

a)

generinių vaistų bendrovei nustatyto apribojimo taikymo sritis neperžengtų ginčijamo patento taikymo srities ribų ir (arba)

b)

generinių vaistų bendrovei perduota vertė gali būti mažesnė už pelną, kurį ji būtų gavusi, jeigu būtų laimėjusi bylą dėl patento ir pateikusi rinkai atskirą generinį vaistą?

5.

Ar atsakymai į 3 ir 4 klausimus būtų kitokie, jeigu susitarime būtų numatyta, kad patento savininkė generinių vaistų bendrovei tieks didelį, bet ribotą leidžiamo generinio vaisto kiekį, ir jeigu dėl susitarimo:

a)

nebūtų daromas joks reikšmingas konkurencinis spaudimas patento savininko nustatomoms kainoms, tačiau

b)

vartotojai gautų tam tikrą naudą, kurios jie nebūtų gavę, jeigu patento savininkė būtų laimėjusi bylą, tačiau kuri būtų gerokai mažesnė už visą naudą, kurią suteiktų konkurencija dėl atskiro generinio vaisto pateikimo rinkai, kuris būtų įvykęs, jeigu generinių vaistų bendrovė būtų laimėjusi bylą, o gal tai yra svarbu tik atliekant vertinimą pagal 101 straipsnio 3 dalį?

Ribojimas dėl poveikio

6.

Ar 3–5 klausimuose nurodytomis aplinkybėmis konkurencija yra ribojama „dėl poveikio“ pagal 101 straipsnio 1 dalį, ar tai priklauso nuo teismo išvados, kad, nesant šio susitarimo:

a)

generinių vaistų bendrovė tikriausiai būtų laimėjusi bylą dėl patento (t. y. tikimybė, kad patentas galioja ir yra pažeistas, būtų mažesnė nei 50 %); alternatyviai

b)

šalys tikriausiai būtų sudariusios mažiau ribojantį susitarimą (t. y. mažiau ribojančio susitarimo tikimybė buvo didesnė nei 50 %)?

Rinkos apibrėžimas

7.

Jeigu patentuotas vaistas gydymo požiūriu yra pakeičiamas įvairiais kitais tos pačios klasės vaistais ir tariamu piktnaudžiavimu pagal 102 straipsnį laikomas toks patento savininkės elgesys, dėl kurio šio vaisto generinės versijos faktiškai pašalinamos iš rinkos, ar į šiuos generinius vaistus turi būti atsižvelgiama apibrėžiant atitinkamą produkto rinką, nors jie negalėjo būti teisėtai pateikiami rinkai dar nepasibaigus patento galiojimui, jeigu patentas galioja ir šie generiniai vaistai jį pažeidžia (o tai yra neaišku)?

Piktnaudžiavimas

8.

Jeigu 3–5 klausimuose nurodytomis aplinkybėmis patento savininkė užima dominuojančią padėtį, ar tai, kad ji sudaro minėtą susitarimą, reiškia piktnaudžiavimą, kaip tai suprantama pagal 102 straipsnį?

9.

Ar atsakymas į 8 klausimą būtų kitoks, jeigu patento savininkė sudarytų tokį susitarimą ne siekdama išspręsti esamą bylą, bet išvengti bylos iškėlimo?

10.

Ar atsakymas į 8 arba 9 klausimus būtų kitoks, jeigu:

a)

patento savininkė puoselėtų strategiją sudaryti keletą tokių susitarimų, kad užkirstų kelią neriboto generinių vaistų patekimo į rinką galimybei, ir

b)

pirmojo tokio susitarimo pasekmė būtų ta, kad dėl nacionalinių taisyklių, taikomų visuomenės sveikatos institucijoms kompensuojant vaistinėms jų patiriamas vaistų pirkimo išlaidas, struktūros kompensacijos už nagrinėjamą vaistą dydis būtų sumažintas ir todėl visuomenės sveikatos institucijos iš esmės sutaupytų (nors jos sutaupytų gerokai mažiau nei tuo atveju, jeigu, generinių vaistų bendrovei laimėjus bylą dėl patento, rinkai būtų pateiktas atskiras generinis vaistas), ir

c)

šalys, sudarydamos bet kurį iš susitarimų, nenumatė šio sutaupymo?