201806220171970682018/C 240/333072018CJC24020180709HU01HUINFO_JUDICIAL20180507293132

C-307/18. sz. ügy: A Competition Appeal Tribunal, London (Egyesült Királyság) által 2018. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, korábban Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd és Merck KGaA kontra Competition and Markets Authority


C2402018HU2920120180507HU0033292313

A Competition Appeal Tribunal, London (Egyesült Királyság) által 2018. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, korábban Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd és Merck KGaA kontra Competition and Markets Authority

(C-307/18. sz. ügy)

2018/C 240/33Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Competition Appeal Tribunal, London

Az alapeljárás felei

Felperesek: Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, korábban Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd és Merck KGaA

Alperes: Competition and Markets Authority

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Potenciális verseny

1.

Az [EUMSZ] 101. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában valamely gyógyszeripari termék szabadalmának jogosultja és a gyógyszer generikus változatával piacra lépni kívánó, generikus termékeket gyártó vállalkozás potenciális versenytársaknak tekinthetők-e, amennyiben a felek jóhiszeműen folytatnak jogvitát abban a kérdésben, hogy a szabadalom érvényes és/vagy a generikus termék sérti-e a szabadalmat?

2.

Eltérő választ kell-e adni az első kérdésre, ha:

(a)

a felek között a szóban forgó jogvitát is magában foglaló bírósági eljárás van folyamatban; és/vagy

(b)

a szabadalom jogosultja sikeresen kért ideiglenes intézkedést, amelynek eredményeként az említett bírósági eljárás befejezéséig a generikus termékeket gyártó vállalkozás a generikus termékét nem vezetheti be a piacra; és/vagy

(c)

a szabadalom jogosultja a generikus termékeket gyártó vállalkozást potenciális versenytársnak tekinti?

Cél általi korlátozás

3.

Amennyiben bírósági eljárás van folyamatban annak elbírálása céljából, hogy valamely gyógyszeripari termékre vonatkozó szabadalom érvényes-e, és hogy valamely generikus termék sérti-e ezt a szabadalmat, továbbá nem állapítható meg, hogy az egyes felek az eljárásban milyen valószínűséggel lehetnek pernyertesek, a versenynek a[z EUMSZ] 101. cikk (1) bekezdése értelmében vett cél általi korlátozása valósul-e meg, amikor a felek a jogvita rendezése céljából olyan megállapodást kötnek, amelynek révén:

(a)

a generikus termékeket gyártó vállalkozás vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt (amely nem haladja meg a szabadalom lejártáig még hátralevő időt) generikus termékével nem lép piacra és a továbbiakban nem támadja meg a szabadalmat, és

(b)

a szabadalom jogosultja vállalja, hogy a generikus termékeket gyártó vállalkozás javára értéket ruház át olyan összegben, amely jelentősen meghaladja a jogvitával kapcsolatos megtakarított költségeket (a termékek kezelési idejét és az értékesítés akadozását is ideértve), és amely átruházás nem minősül a szabadalmi jogosult részére végzett termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak?

4.

Eltérő választ kell-e adni a harmadik kérdésre, ha:

(a)

a generikus termékeket gyártó vállalkozásra vonatkozó korlátozás terjedelme nem haladja meg a jogvita tárgyát képező szabadalom terjedelmét; és/vagy

(b)

a generikus termékeket gyártó vállalkozás javára átruházott érték összege kevesebb lehet, mint az a nyereség, amelyre a generikus termékeket gyártó vállalkozás akkor tett volna szert, ha a szabadalmi pert megnyeri és a generikus termékkel önállóan lép piacra?

5.

Eltérő választ kell-e adni a harmadik és a negyedik kérdésre, ha a megállapodás értelmében a szabadalmi jogosult engedélyezett generikus terméket jelentős, de korlátozott mennyiségekben szállít a generikus termékeket gyártó vállalkozás részére, és e megállapodás:

(a)

a szabadalmi jogosult által alkalmazott árak vonatkozásában nem eredményez jelentős versenykorlátozást; azonban

(b)

bizonyos olyan előnyöket biztosít a fogyasztók javára, amelyekre azok nem tettek volna szert, ha a szabadalmi jogosult megnyerte volna a pert, amely előnyök azonban jelentősen kisebbek, mint azok a teljeskörű versenyelőnyök, amelyekre a generikus termékeket gyártó vállalkozás akkor tett volna szert, ha pernyertessége esetén független generikus termékkel piacra lépett volna, vagy ez kizárólag a[z EUMSZ] 101. cikk (3) bekezdése értelmében vett értékelés szempontjából releváns?

Hatás általi korlátozás

6.

A harmadik, negyedik és ötödik kérdésben ismertetett körülmények esetén a[z EUMSZ] 101. cikk (1) bekezdésének értelmében vett „hatás általi” versenykorlátozás valósul-e meg, vagy ez a bíróság olyan megállapításának függvénye, amely szerint egyezség hiányában:

(a)

a generikus termékeket gyártó vállalkozás valószínűleg megnyerte volna a szabadalmi pert (vagyis 50 %-nál kisebb volt annak az esélye, hogy a szabadalom érvényes és azt megsértették); vagy

(b)

a felek valószínűleg kevésbé korlátozó jellegű egyezséget kötöttek volna (vagyis 50 %-nál nagyobb volt az esélye annak, hogy kevésbé korlátozó jellegű egyezség születik)?

A piac meghatározása

7.

Amennyiben a szabadalmaztatott gyógyszeripari termék terápiás szempontból az adott osztályba tartozó számos más gyógyszerrel helyettesíthető, és a[z EUMSZ] 102. cikk értelmében vett állítólagos visszaélést a szabadalmi jogosult olyan magatartása valósítja meg, amellyel a gyógyszer generikus változatait ténylegesen kizárja a piacról, a releváns termékpiac meghatározása szempontjából figyelembe kell-e venni ezeket a generikus termékeket annak ellenére, hogy azok a szabadalom lejártát megelőzően jogszerűen nem kerülhetnének piacra, ha (bár ez bizonytalan) a szóban forgó szabadalom érvényes és azt e generikus termékek sértik?

Visszaélés

8.

A fenti harmadik, negyedik és ötödik kérdés keretében ismertetett körülmények között, amennyiben a szabadalmi jogosult erőfölényben van, annak az említett megállapodás megkötésére irányuló magatartása a[z EUMSZ] 102. cikk értelmében vett visszaélésnek minősül-e?

9.

Eltérő választ kell-e adni a nyolcadik kérdésre, ha a szabadalmi jogosult ilyen megállapodást nem a jelenlegi jogvita rendezése, hanem jogvita elkerülése érdekében köt meg?

10.

Eltérő választ-kell-e adni a nyolcadik vagy a kilencedik kérdésre, ha:

(a)

a szabadalmi jogosult olyan stratégiát követ, amelynek keretében a generikus termékek korlátlan piacra lépésének kizárása céljából számos ilyen megállapodást köt; és

(b)

az első ilyen megállapodás megkötése azzal a következménnyel jár, hogy a gyógyszertárak gyógyszeripari termékek beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségeinek a közegészségügyi hatóságok általi támogatására vonatkozó nemzeti megállapodások felépítésénél fogva, a szóban forgó gyógyszeripari termékre vonatkozó támogatás mértéke korlátozott, ami a közegészségügyi hatóságok számára lényeges megtakarítást eredményez (jóllehet, e megtakarítás jelentősen kisebb mértékű, mint amekkora abban az esetben lenne, ha a generikus termékeket gyártó vállalkozás a szabadalmi per megnyerése esetén generikus terméket önállóan vezetne be a piacra); és

(c)

az említett megtakarításra a felek szándéka egyáltalán nem terjedt ki egyik megállapodás megkötésének idején sem?