201806220171970682018/C 240/333072018CJC24020180709CS01CSINFO_JUDICIAL20180507293132

Věc C-307/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Competition Appeal Tribunal, London (Spojené království) dne 7. května 2018 – Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, dříve Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd a Merck KGaA v. Competition and Markets Authority


C2402018CS2920120180507CS0033292313

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Competition Appeal Tribunal, London (Spojené království) dne 7. května 2018 – Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, dříve Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd a Merck KGaA v. Competition and Markets Authority

(Věc C-307/18)

2018/C 240/33Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Competition Appeal Tribunal, Londýn

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky: Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, dříve Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd a Merck KGaA

Odpůrce: Competition and Markets Authority

Předběžné otázky

Potenciální hospodářská soutěž

1)

Musí být pro účely čl. 101 odst. 1 SFEU majitel patentu na léčivý přípravek a společnost, která chce uvést na trh generickou verzi tohoto léčivého přípravku, považováni za potenciální konkurenty, pokud mezi nimi existuje spor v dobré víře o to, zda je patent platný nebo zda generický přípravek tento patent porušuje?

2)

Liší se odpověď na otázku č. 1 v případě, že:

a)

o tomto sporu probíhá mezi stranami soudní řízení nebo

b)

majitel patentu dosáhl vydání předběžného opatření, kterým bylo společnosti vyrábějící generický přípravek zakázáno uvést tento přípravek na trh do doby, než bude v řízení vydáno rozhodnutí nebo

c)

majitel patentu považuje společnost vyrábějící generický přípravek za potenciálního konkurenta?

Omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu

3)

Probíhá-li soudní řízení o platnosti patentu na léčivý přípravek a o tom, zda generický přípravek tento patent porušuje, a nelze-li určit pravděpodobnost úspěchu jedné ze stran v tomto řízení, dochází k omezení hospodářské soutěže z hlediska „účelu“ ve smyslu čl. 101 odst. 1, pokud strany uzavřou dohodu o narovnání tohoto sporu, ve které:

a)

se společnost vyrábějící generický přípravek zavazuje po dobu trvání této dohody (která není delší než zbývající doba platnosti patentu) neuvést na trh svůj generický přípravek a upustit od napadání platnosti patentu a

b)

majitel patentu se zavazuje převést na společnost vyrábějící generický přípravek majetkové hodnoty ve výši, která značně převyšuje náklady na vedení sporů, jimž se předejde (včetně ztráty času a narušení činnosti), přičemž tento převod nepředstavuje platbu za zboží či služby dodané či poskytnuté majiteli patentu?

4)

Liší se odpověď na otázku č. 3 v případě, že:

a)

rozsah omezení, kterému podléhá společnost vyrábějící generický přípravek, nepřekračuje rámec působnosti dotčeného patentu nebo

b)

peněžní vyjádření majetkových hodnot převedených na společnost vyrábějící generický přípravek může být nižší než zisk, kterého by tato společnost dosáhla, kdyby namísto toho měla úspěch v patentovém sporu a uvedla na trh nezávislý generický přípravek?

5)

Liší se odpovědi na otázky č. 3 a č. 4, je-li v dohodě sjednáno, že majitel patentu dodá společnosti vyrábějící generický přípravek značné, ale omezené množství autorizovaného generického přípravku, a tato dohoda:

a)

nevytváří žádný významný konkurenční tlak na ceny účtované majitelem patentu, ale

b)

přináší určité výhody pro spotřebitele, které by v případě úspěchu majitele patentu ve sporu nenastaly, ale jejichž rozsah je podstatně menší než rozsah výhod vyplývajících z hospodářské soutěže, které by nastaly v důsledku nezávislého uvedení generického přípravku na trh, k němuž by došlo v případě úspěchu společnosti vyrábějící generický přípravek ve sporu, nebo je tato skutečnost relevantní pouze pro posouzení podle čl. 101 odst. 3?

Omezení hospodářské soutěže z hlediska účinku

6)

Dochází za okolností uvedených ve třetí a páté otázce k omezení hospodářské soutěže z hlediska „účinku“ ve smyslu čl. 101 odst. 1, nebo tento závěr závisí na zjištění soudu, že bez uvedené dohody o narovnání:

a)

by společnost vyrábějící generický přípravek pravděpodobně uspěla v patentovém sporu (tj. pravděpodobnost, že je patent platný a že došlo k jeho porušení, je nižší než 50 %), anebo

b)

strany sporu by pravděpodobně uzavřely méně omezující dohodu o narovnání (tj. pravděpodobnost, že dojde k uzavření méně omezující dohody o narovnání, je vyšší než 50 %)?

Vymezení trhu

7)

V případě, že je patentovaný léčivý přípravek z terapeutického hlediska nahraditelný řadou dalších léčivých přípravků spadajících do stejné třídy a tvrzeným zneužitím ve smyslu článku 102 je jednání, kterým majitel patentu fakticky vylučuje generické verze tohoto přípravku z trhu, mají být tyto generické přípravky vzaty v úvahu za účelem vymezení relevantního výrobkového trhu, i když nemohly být legálně uvedeny na trh před uplynutím doby platnosti patentu, pokud (což je nejisté) je patent platný a pokud došlo k jeho porušení těmito generickými přípravky?

Zneužití dominantního postavení

8)

Za okolností uvedených ve třetí a páté otázce výše, pokud je majitel patentu v dominantním postavení, představuje jeho jednání spočívající v uzavření takové dohody zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 102?

9)

Liší se odpověď na otázku č. 8 v případě, že majitel patentu uzavře takovou dohodu nikoli za účelem narovnání probíhajícího soudního sporu, ale aby soudnímu sporu předešel?

10)

Liší se odpověď na osmou a devátou otázku v případě, že:

a)

majitel patentu sleduje strategii, která spočívá v uzavření několika takových dohod za účelem vyloučení rizika neomezeného uvádění generických přípravků na trh a

b)

z důvodu vnitrostátního systému pravidel úhrady nákladů lékáren na nákup léčivých přípravků ze strany orgánů veřejného zdraví se v důsledku uzavření první takové dohody sníží celková výše úhrad nákladů na nákup dotčeného léčivého přípravku, což má za následek značné úspory na straně orgánů veřejného zdraví (i když jsou tyto úspory výrazně nižší než úspory, jichž by bylo dosaženo v důsledku nezávislého uvedení generických přípravků na trh v případě úspěchu společnosti vyrábějící generický přípravek v patentovém sporu) a

c)

k dosažení těchto úspor nesměřoval úmysl žádné ze stran těchto dohod?