201807130342004012018/C 268/283052018CJC26820180730DA01DAINFO_JUDICIAL20180504222321

Sag C-305/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 4. maj 2018 — Associazione »Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus« m.fl. mod Presidenza del Consiglio dei Ministri m.fl.


C2682018DA2210120180504DA0028221232

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 4. maj 2018 — Associazione »Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus« m.fl. mod Presidenza del Consiglio dei Ministri m.fl.

(Sag C-305/18)

2018/C 268/28Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Associazione »Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus«, VAS — Aps Onlus og Associazione di Promozione Sociale »Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare«

Sagsøgte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana og Regione Lombardia

Præjudicielle spørgsmål

1)

Er artikel 4 og 13 i direktiv 2008/98/EF ( 1 ), sammenholdt med 6., 8., 28., og 31. betragtning hertil, til hinder for en national primær lovgivning og den hertil knyttede sekundære gennemførelseslovgivning — såsom artikel 35, stk. 1, i lovdekret nr. 133/2014, ophøjet til lov nr. 164/2014, og Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri af 10. august 2016, offentliggjort i Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (Den Italienske Republiks officielle tidende) nr. 233 den 5. oktober 2016 — hvorefter det kun er de forbrændingsanlæg, der er nævnt i bilagene til og tabellerne i nævnte dekret, der kvalificeres som strategiske infrastrukturer og installationer af særlig national interesse, der gennemfører et integreret og moderne system for håndtering af kommunalt og lignende affald, og som sikrer en national egenkapacitet, når henses til, at lignende anlæg, der behandler affald med henblik på genbrug og genanvendelse, ikke har opnået en tilsvarende anerkendelse af den nationale lovgiver til trods for, at disse to metoder rangerer højere i det i nævnte direktiv omhandlede affaldshierarki?

Subsidiært, og såfremt dette ikke er tilfældet, er artikel 4 og 13 i direktiv 2008/98/EF til hinder for en national primær lovgivning og den hertil knyttede sekundære gennemførelseslovgivning — såsom artikel 35, stk. 1, i lovdekret nr. 133/2014, ophøjet til lov nr. 164/2014, og Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri af 10. august 2016, offentliggjort i Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr. 233 den 5. oktober 2016 — hvorefter anlæg til forbrænding af kommunalt affald kvalificeres som strategiske infrastrukturer og installationer af særlig national interesse med henblik på dels at forbygge og undgå fremtidige traktatbrudssøgsmål for manglende gennemførelse af de EU-retlige bestemmelser, som finder anvendeles på denne sektor, dels at reducerer andelen af affald, der ender på deponeringsanlæg?

2)

Er artikel 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 i direktiv 2001/42/EF ( 2 ), også sammenholdt, til hinder for anvendelsen af en national primær lovgivning og den hertil knyttede sekundære gennemførelseslovgivning — såsom artikel 35, stk. 1, i lovdekret nr. 133/2014, ophøjet til lov nr. 164/2014, og Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri af 10. august 2016, offentliggjort i Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (Den Italienske Republiks officielle tidende) nr. 233 den 5. oktober 2016 — hvorefter premierministeren ved dekret kan opjustere kapaciteten for eksisterende forbrændingsanlæg og fastsætte antallet, kapaciteten for og den regionale placering af kommende forbrændingsanlæg med energiudnyttelse af kommunalt og lignende affald, som i overensstemmelse med formålene om særskilt indsamling og genanvendelse skal opføres for at dække visse tilbageværende behov og for gradvist at genoprette den socioøkonomiske balance mellem forskellige nationale områder, uden at det i den nationale lovgivning foreskrives, at bestemmelserne om strategisk miljøvurdering i direktiv 2001/42/EF skal finde anvendelse under udarbejdelsen af den plan, som fremgår af nævnte dekret?


( 1 ) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19.11.2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312, s. 3).

( 2 ) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27.6.2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197, s. 30).