201807130342004012018/C 268/283052018CJC26820180730CS01CSINFO_JUDICIAL20180504222321

Věc C-305/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 4. května 2018 – Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus“ a další v. Presidenza del Consiglio dei Ministri a další


C2682018CS2210120180504CS0028221232

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 4. května 2018 – Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus“ a další v. Presidenza del Consiglio dei Ministri a další

(Věc C-305/18)

2018/C 268/28Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci původního řízení

Žalobci: Associazione „Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus“, VAS – Aps Onlus, Associazione di Promozione Sociale „Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare“

Žalovaní: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia

Předběžné otázky

1.

Brání články 4 a 13 směrnice 2008/98/ES ( 1 ) spolu s body 6, 8, 28 a 31 odůvodnění této směrnice takovým primárním vnitrostátním právním předpisům a souvisejícím sekundárním prováděcím předpisům, jako je čl. 35 odst. 1 legislativního nařízení č. 133/2014, přeměněného na zákon č. 164/2014 a nařízení předsedy vlády ze dne 10. srpna 2016, zveřejněného v gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Úřední věstník Italské republiky) č. 233 ze dne 5. října 2016, v části, v níž jsou pouze takové spalovny, kterých se tyto předpisy týkají na základě údajů uvedených v přílohách a tabulkách napadeného nařízení předsedy vlády, označeny za strategickou infrastrukturu a výstavbu hlavního národního zájmu, prostřednictvím které se provádí integrovaný a moderní systém nakládání s komunálním a podobným odpadem a zajišťuje se národní bezpečnost a soběstačnost, a to z toho důvodu, že podobnou kvalifikaci vnitrostátní zákonodárce nepřiznal rovněž zařízením na zpracování odpadu recyklací a opětovným použitím, přičemž tyto dva způsoby mají v hierarchii způsobů nakládání s odpady podle uvedené směrnice přednost?

Podpůrně, v případě záporné odpovědi na předchozí předběžnou otázku, brání články 4 a 13 směrnice 2008/98/ES takovým primárním vnitrostátním právním předpisům a sekundárním prováděcím právním předpisům, jako je čl. 35 odst. 1 legislativního nařízení č. 133/2014, přeměněného na zákon č. 164/2014, a nařízení předsedy vlády ze dne 10. srpna 2016, zveřejněné v gazzetta Ufficiale dela Repubblica Italiana č. 233 ze dne 5. října 2016, v části, v níž spalovny komunálního odpadu označuje za strategickou infrastrukturu a výstavbu hlavního národního zájmu, a to za účelem zastavení řízení o nesplnění povinnosti a předcházení dalším takovým řízení z důvodu neprovedení pravidel evropského práva pro tuto oblast, jakož i omezení ukládání odpadu na skládky?

2.

Brání články 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 směrnice 2001/24/ES ( 2 ) jednotlivě, jakož i ve vzájemném spojení použití takových primárních vnitrostátních právních předpisů a souvisejících sekundárních prováděcích předpisů, jako je čl. 35 odst. 1 legislativního nařízení č. 133/2014, přeměněného na zákon č. 164/2014, a nařízení předsedy vlády ze dne 10. srpna 2016, zveřejněné v Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana č. 233 ze dne 5. října 2016, na základě nichž má předseda vlády pravomoc nařízením zvýšit kapacitu existujících spaloven a rovněž určit počet, kapacitu a regionální rozmístění spaloven s energetickým využitím komunálního a podobného odpadu, které se mají vybudovat na pokrytí stanovených zbytkových potřeb, a to s cílem postupného sociálně-ekonomického vyrovnání mezi jednotlivými oblastmi státu a v souladu s cíli tříděného sběru a recyklace, přičemž dotčené vnitrostátní právní předpisy nestanoví ve fázi přípravy takového plánu podle nařízení předsedy vlády povinnost uplatnit pravidla pro strategické posuzování vlivů na životní prostředí, jak je stanoveno ve směrnici 2001/42/ES?


( 1 ) – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. 2008, L 312, s. 3).

( 2 ) – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. 2001, L 197, s. 30).