201807130342004012018/C 268/283052018CJC26820180730BG01BGINFO_JUDICIAL20180504222321

Дело C-305/18: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 4 май 2018 г. — Associazione „Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus“ и др./Presidenza del Consiglio dei Ministri и др.


C2682018BG2210120180504BG0028221232

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 4 май 2018 г. — Associazione „Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus“ и др./Presidenza del Consiglio dei Ministri и др.

(Дело C-305/18)

2018/C 268/28Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Associazione „Verdi Ambiente e Società — Aps Onlus“, VAS — Aps Onlus, Associazione di Promozione Sociale „Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare“

Ответници: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia

Преюдициални въпроси

1)

Допускат ли членове 4 и 13 във връзка със съображения 6, 8, 28 и 31 от Директива 2008/98/ЕО ( 1 ) първично национално законодателство и свързаното с него вторично законодателство за прилагането му, като член 35, алинея 1 от Декрет-закон № 133/2014, преобразуван в Закон № 164/2014, и Декрет на председателя на Министерския съвет от 10.8.2016 г., публикуван в Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Официален вестник на Италианската република) № 233 от 5.10.2016 г., в които само посочените в приложенията и таблиците към Декрета на председателя на Министерския съвет инсталации за изгаряне са квалифицирани като стратегически инфраструктури и съоръжения от първостепенен национален интерес, които прилагат интегрирана и модерна система за управление на битовите и подобните на тях отпадъци и които гарантират националната сигурност чрез самодостатъчност, като се има предвид, че същата квалификация не се признава от националния законодател и за съоръженията за третиране на отпадъци с цел рециклиране и повторна употреба, въпреки че тези два метода са от първостепенно значение в йерархията на отпадъците, посочена в споменатата по-горе директива?

При условията на евентуалност, ако няма пречка за посочените по-горе разпоредби, допускат ли членове 4 и 13 от Директива 2008/98/ЕО първично национално законодателство и свързаното с него вторично законодателство за прилагането му, като член 35, алинея 1 от Декрет-закон № 133/2014, преобразуван в Закон № 164/2014, и Декрет на председателя на Министерския съвет от 10.8.2016 г., публикуван в Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Официален вестник на Италианската република) № 233 от 5.10.2016 г., които квалифицират инсталациите за изгаряне на битови отпадъци като стратегически инфраструктури и съоръжения от първостепенен национален интерес с цел преодоляване и предотвратяване на последващи процедури за нарушение поради неприлагане на европейските стандарти в тази област, както и ограничаване на предаването на отпадъци в сметищата?

2)

Допускат ли членове 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 от Директива 2001/42/ЕО ( 2 ), също и във връзка помежду си, прилагането на първично национално законодателство и свързаното с него вторично законодателство за прилагането му, като член 35, алинея 1 от Декрет-закон № 133/2014, преобразуван в Закон № 164/2014, и Декрет на председателя на Министерския съвет от 10.8.2016 г., публикуван в Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Официален вестник на Италианската република) № 233 от 5.10.2016 г., което предвижда, че председателят на Министерския съвет може със свой декрет да определи отново и да увеличи капацитета на съществуващите инсталации за изгаряне, както и да определи броя, капацитета и регионалното разположение на инсталациите за изгаряне с енергийно оползотворяване на битовите и подобните на тях отпадъци, които трябва да се изградят, за да се задоволят определените остатъчни потребности, с цел постепенно социално-икономическо изравняване на областите от националната територия и в съответствие с целите за разделно събиране и рециклиране, без това национално законодателство да предвижда в процеса на изготвянето на този план, произтичащ от декрета на председателя на Министерския съвет, да се прилагат правилата за стратегическа екологична оценка, както е предвидено в споменатата по-горе Директива 2001/42/ЕО?


( 1 ) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 2008 г., стр. 3).

( 2 ) Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 2001 г., стр. 30; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 7, стр. 135).