201806080491931562018/C 221/153042018CJC22120180625SL01SLINFO_JUDICIAL20180504131421

Zadeva C-304/18: Tožba, vložena 4. maja 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika


C2212018SL1310120180504SL0015131142

Tožba, vložena 4. maja 2018 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-304/18)

2018/C 221/15Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnice: Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung, F. Tomat, agentke)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predloga

Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Italijanska republika z zavrnitvijo, da bi dala na razpolago tradicionalna lastna sredstva v višini 2120309,50 EUR v zvezi s sporočilom o neizterljivosti IT(07)08-917, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 8 Sklepa Sveta 94/728/ES, Euratom ( 1 ), člena 8 Sklepa Sveta 2000/297/ES, Euratom ( 2 ), člena 8 Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom ( 3 ) in člena 8 Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom ( 4 ) ter členov 6, 10, 11 in 17 Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1552/1989 ( 5 ), členov 6, 10, 11 in 17 Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1150/2000 ( 6 ) in členov 6, 10, 12 in 13 Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 609/2014 ( 7 );

Italijanski republiki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Iz elementov, ki jih ima na voljo Komisija in temeljijo na sporočilih in informacijah, ki jih je Italijanska republika posredovala v predhodnem postopku, izhaja, da so italijanski organi v okviru operacije proti goljufijam, katere cilj je bil boj proti nezakoniti trgovini s tujim predelanim tobakom, leta 1997, ugotovili zadevni carinski dolg, ki so ga knjižili na ločen račun, in nato dolžniku sporočili znesek carine, ki jo mora plačati. Ker je bil zadevni dolg knjižen na ločen račun (račun B) in ni bil prerekan, bi ga morali italijanski organi nemudoma izterjati, česar pa niso storili. Italijanski organi so pred začetkom postopka izterjave počakali na izid kazenskih postopkov, ki so bili v zvezi s tem sproženi proti dolžnikom in ki so se zaključili približno 6 let po nastanku in ugotovitvi dolga.

Carine so vir lastnih sredstev Unije, ki jih zbirajo države članice in jih dajo na razpolago Komisiji. Obveznost držav članic, da ugotovijo pravico Unije do lastnih sredstev, nastane v trenutku, ko so izpolnjeni pogoji, določeni s carinsko zakonodajo (opredelitev zneska carin, ki izhajajo iz carinske obveznosti, in identitete zavezanca).

Uredba o dajanju na razpolago poleg tega določa, da države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so Komisiji dani na razpolago zneski v višini ugotovljenih zneskov. Države članice so oproščene obveznosti, da dajo Komisiji na razpolago zneske v višini ugotovljenih zneskov, samo, če izterjava ni bila mogoča zaradi višje sile ali če je izterjava postala dokončno nemogoča zaradi drugih razlogov, na katere nimajo vpliva. Če država članica zneska ugotovljenih lastnih sredstev ne da na razpolago Komisiji, ne da bi obstajal kateri od razlogov iz Uredbe o dajanju na razpolago, ne izpolni obveznosti, ki jih ima na podlagi zakonodaje Unije. Vsakršna zamuda pri dajanju lastnih sredstev na razpolago poleg tega za zadevno državo članico povzroči nastanek obveznosti plačila zamudnih obresti za celotno obdobje zamude.

Ker so italijanski organi z začetkom postopka izterjave zadevnega dolga čakali v bistvu 6 let in ker je mogoče to zamudo pripisati izključno italijanskim organom, Italijanska republika ne more trditi, da je sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bi bili Komisiji dani na razpolago zneski v višini ugotovljenih zneskov. Italijanski organi so vedno zavrnili, da bi ugotovljen znesek dali na razpolago Komisiji.

Komisija zato meni, da v obravnavani zadevi Italijanska republika ni izpolnila obveznosti iz člena 8 Sklepa o lastnih sredstvih ter členov 6, 10, 11 in 17 (postali členi 6, 10, 12 in 13) Uredbe o dajanju na razpolago.


( 1 ) Sklep Sveta 94/728/ES, Euratom z dne 31. oktobra 1994 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL 1994, L 293, str. 9).

( 2 ) Sklep Sveta 2000/297/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 200).

( 3 ) Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL 2007, L 163, str. 17).

( 4 ) Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL 2014, L 168, str. 105).

( 5 ) Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1552/89 z dne 29. maja 1989 o izvajanju Sklepa 88/376/EGS, Euratom o sistemu lastnih sredstev Skupnosti (UL 1989, L 155, str. 1).

( 6 ) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 169).

( 7 ) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (prenovitev) (UL 2014, L 168, str. 39).