201807200372013542018/C 276/283022018CJC27620180806SV01SVINFO_JUDICIAL20180504202011

Mål C-302/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgien) den 4 maj 2018 – X mot Belgische Staat


C2762018SV2010120180504SV0028201201

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgien) den 4 maj 2018 – X mot Belgische Staat

(Mål C-302/18)

2018/C 276/28Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parter i det nationella målet

Klagande: X

Motpart: Belgische Staat

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Ska artikel 5.1 a i direktiv 2003/109/EG ( 1 ) där det (bland annat) föreskrivs att en tredjelandsmedborgare för att beviljas ställning som varaktigt bosatt måste styrka att han eller hon för egen räkning och för de familjemedlemmar gentemot vilka han eller hon har försörjningsansvar ”förfogar” över stabila och regelbundna försörjningsmedel som är tillräckliga för att han eller hon ska kunna försörja sig själv och sina familjemedlemmar utan hjälp från systemet för socialt bistånd i den berörda medlemsstaten tolkas så, att det härmed inte enbart är tredjelandsmedborgarens ”egna försörjningsmedel” som avses?

2)

Eller räcker det i detta avseende att dessa försörjningsmedel står till tredjelandsmedborgarens förfogande, utan att det ställs några krav vad gäller försörjningsmedlens ursprung, och att dessa följaktligen även kan ställas till tredjelandsmedborgarens förfogande av en familjemedlem eller annan utomstående?

3)

Om den andra frågan besvaras, jakande räcker det i det fallet med ett åtagande från en utomstående, varigenom denne förbinder sig att säkerställa att den som har ansökt om ställning som varaktigt bosatt, för egen räkning och för de familjemedlemmar gentemot vilka denne har försörjningsansvar, förfogar över stabila, regelbundna och tillräckliga försörjningsmedel för att kunna försörja sig själv och sina familjemedlemmar och inte bli en belastning för staten, för att styrka att sökanden kan förfoga över försörjningsmedel i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 2003/109/EG?


( 1 ) Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 2004, s. 44).