201807200372013542018/C 276/283022018CJC27620180806SL01SLINFO_JUDICIAL20180504202011

Zadeva C-302/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) 4. maja 2018 – X/Belgische Staat


C2762018SL2010120180504SL0028201201

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) 4. maja 2018 – X/Belgische Staat

(Zadeva C-302/18)

2018/C 276/28Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X

Tožena stranka: Belgische Staat

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 5(1)(a) Direktive 2003/109/ES ( 1 ), v katerem je med drugim določeno, da morajo državljani tretjih držav za pridobitev statusa rezidenta za daljši čas dokazati, da, imajo‘ zase in za svoje vzdrževane družinske člane stalne in redne vire, ki zadostujejo za njihovo vzdrževanje in vzdrževanje njihovih družinskih članov, ne da bi uporabljali sistem socialne pomoči zadevne države članice, razlagati tako, da so s tem mišljeni samo, lastni viri‘ državljana tretje države?

2.

Ali pa pri tem zadostuje, da državljan tretje države ta sredstva ima, ne da bi bila postavljena zahteva glede izvora teh virov, tako da jih lahko državljanu tretje države zagotovi družinski član ali tretja oseba?

3.

Če bo odgovor na zadnje vprašanje pritrdilen, ali v tem primeru zadostuje za dokaz, da ima prosilec vire v smislu člena 5(1)(a) Direktive 2003/109/ES, garancijska izjava, s katero se ta tretja oseba zaveže, da bo poskrbela, da „bo imel“ prosilec za status rezidenta za daljši čas „zase in za vzdrževane družinske člane stalna, redna in zadostna sredstva za vzdrževanje sebe in svojih družinskih članov, da bi se preprečilo, da postanejo breme državnih organov“?


( 1 ) Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL L 16, str. 44).