201807200372013542018/C 276/283022018CJC27620180806SK01SKINFO_JUDICIAL20180504202011

Vec C-302/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgicko) 4. mája 2018 – X/Belgische Staat


C2762018SK2010120180504SK0028201201

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgicko) 4. mája 2018 – X/Belgische Staat

(Vec C-302/18)

2018/C 276/28Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: Belgische Staat

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 2003/109/ES ( 1 ), ktorý (okrem iného) upravuje, že štátni príslušníci tretích krajín pre získanie právneho postavenia osoby s dlhodobým pobytom musia preukázať, že „majú“ stabilné a pravidelné zdroje, ktoré sú postačujúce pre nich a ich rodinných príslušníkov, bez zaťaženia systému sociálnej pomoci dotknutého členského štátu, vykladať v tom zmysle, že týmto sú myslené len „vlastné príjmy“ štátnych príslušníkov tretích krajín?

2.

Alebo na to postačuje, aby mal príslušník tretej krajiny takéto zdroje bez toho, aby sa v súvislosti s pôvodom týchto zdrojov kládli akékoľvek iné požiadavky, takže príslušník tretej krajiny môže mať tieto zdroje aj od rodinného príslušníka alebo inej tretej osoby?

3.

Pokiaľ bude predchádzajúca otázka zodpovedaná kladne, postačuje v tomto prípade na preukázanie, že môže mať zdroje v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 2003/109/ES, doklad o prevzatí nákladov spojených s pobytom predložený treťou osobou, ktorý tretiu osobu zaväzuje zaistiť, aby žiadateľ, ktorý požiadal o získanie právneho postavenia osoby s dlhodobým pobytom, mal „stabilné, pravidelné a dostatočné zdroje pre seba a pre rodinných príslušníkov, aby im verejné inštitúcie nemuseli poskytovať plnenie“?


( 1 ) Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272).