201807200342013162018/C 276/272982018CJC27620180806FI01FIINFO_JUDICIAL20180502192022

Asia C-298/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Saksa) on esittänyt 2.5.2018 – Reiner Grafe ja Jürgen Pohle v. Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH ja OSL Bus GmbH


C2762018FI1920120180502FI0027192202

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg (Saksa) on esittänyt 2.5.2018 – Reiner Grafe ja Jürgen Pohle v. Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH ja OSL Bus GmbH

(Asia C-298/18)

2018/C 276/27Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeitsgericht Cottbus – Kammern Senftenberg

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Reiner Grafe ja Jürgen Pohle

Vastaajat: Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH ja OSL Bus GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko sellaisessa tapauksessa, jossa linja-autoyritys siirtää linja-autoreittien liikennöinnin toiselle yritykselle julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyistä annetun direktiivin 92/50/ETY ( 1 ) mukaisen hankintamenettelyn perusteella, kyse direktiivin 77/187/ETY ( 2 ) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta liikkeen luovutuksesta, vaikka näiden kahden yrityksen välillä ei ole siirretty merkittävää liikeomaisuutta eikä etenkään linja-autoja?

2)

Onko se, että määräaikaisen palveluhankinnan tapauksessa tehtävän järkevän liiketaloudellisen päätöksen perusteella linja-autoilla ei niiden iän ja tiukentuneiden teknisten vaatimusten (päästöarvot, matalalattiabussit) vuoksi ole enää huomattavaa merkitystä yrityksen arvon kannalta, unionin tuomioistuimelle peruste poiketa 25.1.2001 antamastaan tuomiosta Liikenne (C-172/99) siten, että näillä edellytyksillä myös henkilökunnan olennaisen osan palvelukseen ottaminen voi johtaa direktiivin 77/187/ETY sovellettavuuteen?


( 1 ) Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 18.6.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/50/ETY (EYVL 1992, L 209, s. 1).

( 2 ) Työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 14.2.1977 annettu neuvoston direktiivi 77/187/ETY (EYVL 1977, L 61, s. 26).