201807060251993662018/C 259/382952018CJC25920180723SV01SVINFO_JUDICIAL20180430272711

Mål C-295/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação do Porto (Portugal) den 30 april 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA mot Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA


C2592018SV2710120180430SV0038271271

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação do Porto (Portugal) den 30 april 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA mot Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

(Mål C-295/18)

2018/C 259/38Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Relação do Porto

Parter i det nationella målet

Klagande: Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA

Motparter: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 2 i direktiv 2007/64/EG ( 1 ) tolkas så att dess tillämpningsområde, som definieras av nämnda artikel, ska inkludera genomförande av ett betalningsuppdrag för autogireringar som har utfärdats av en tredje part gällande ett konto som denna part inte är innehavare av, när kontoinnehavaren varken har ingått något avtal med kreditinstitutet angående en betaltjänst för ett enskilt fall eller något ramavtal för betaltjänster?

2)

Om fråga 1 besvaras jakande och under dessa omständigheter, kan nämnda kontoinnehavare anses vara ”betaltjänstanvändare” i den mening som avses i artikel 58 i nämnda direktiv?


( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (EUT 2007, L 319, s. 1).