201807060251993662018/C 259/382952018CJC25920180723NL01NLINFO_JUDICIAL20180430272711

Zaak C-295/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal da Relação do Porto (Portugal) op 30 april 2018 — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação, S.A./Banco Comercial Português, S.A. en Caixa Geral de Depósitos, S.A.


C2592018NL2710120180430NL0038271271

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal da Relação do Porto (Portugal) op 30 april 2018 — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação, S.A./Banco Comercial Português, S.A. en Caixa Geral de Depósitos, S.A.

(Zaak C-295/18)

2018/C 259/38Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal da Relação do Porto

Partijen in het hoofdgeding

Appellante: Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação, S.A.

Geïntimeerden: Banco Comercial Português, S.A. en Caixa Geral de Depósitos, S.A.

Prejudiciële vragen

1)

Moet artikel 2 van richtlijn 2007/64/EG ( 1 ) aldus worden uitgelegd dat de uitvoering van een door een derde partij verstrekte opdracht tot het verrichten van automatische afschrijvingen van een rekening waarvan zij niet de houder is en waarvan de houder met de betreffende kredietinstelling noch een overeenkomst betreffende een eenmalige betalingstransactie, noch een raamovereenkomst voor betaaldiensten heeft gesloten, valt binnen de in dit artikel gedefinieerde werkingssfeer van die richtlijn?

2)

Kan, in geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag, de rekeninghouder in die omstandigheden worden aangemerkt als een betalingsdienstgebruiker in de zin van artikel 58 van die richtlijn?


( 1 ) Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, tot wijziging van de richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van richtlijn 97/5/EG (PB 2007, L 319, blz. 1).