201807060251993662018/C 259/382952018CJC25920180723HR01HRINFO_JUDICIAL20180430272711

Predmet C-295/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. travnja 2018. uputio Tribunal da Relação do Porto (Portugal) – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA protiv Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA


C2592018HR2710120180430HR0038271271

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. travnja 2018. uputio Tribunal da Relação do Porto (Portugal) – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA protiv Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

(Predmet C-295/18)

2018/C 259/38Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal da Relação do Porto

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA

Tuženici: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 2. Direktive 2007/64/EZ ( 1 ) tumačiti na način da je u njezino područje primjene kako je definirano tim člankom uključena provedba platnog naloga izravnim terećenjem koji je izdao treći subjekt u vezi s računom koji nije njegov a čiji nositelj s kreditnom institucijom nije sklopio ugovor o pojedinačnom platnom nalogu niti okvirni ugovor o platnim uslugama?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje i u tim okolnostima, može li se smatrati da je navedeni nositelj računa „korisnik platnih usluga” u svrhu članka 58. navedene direktive?


( 1 ) Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i o izmjeni direktiva 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 97/5/EZ (SL 2007., L 319, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 10., svezak 2., str. 172.)