201806220111970732018/C 240/302942018CJC24020180709SL01SLINFO_JUDICIAL20180427262611

Zadeva C-294/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Markkinaoikeus (Finska) 27. aprila 2018 – Oulun Sähkönmyynti Oy


C2402018SL2610120180427SL0030261261

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Markkinaoikeus (Finska) 27. aprila 2018 – Oulun Sähkönmyynti Oy

(Zadeva C-294/18)

2018/C 240/30Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Markkinaoikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Oulun Sähkönmyynti Oy

Tožena stranka: Energiavirasto

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je člen 11(1) Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES ( 1 ) treba razlagati tako, da podelitev popusta na osnovno pristojbino za dostop do elektroenergetskega omrežja na podlagi vrste izdajanja računov, ki jo izbere končni odjemalec, pomeni, da končni odjemalci, ki popusta niso deležni, računov in informacij o obračunu ne prejemajo brezplačno?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje nikalen in je podelitev zgoraj omenjenega popusta lahko dovoljena: ali izhajajo iz Direktive 2012/27/EU posebni dodatni pogoji za presojanje dovoljenosti popusta, ki jih je treba upoštevati, kot na primer, ali popust ustreza prihranku pri izbrani vrsti izdajanja računov, ali se popust nanaša na število izdanih računov oziroma ali se popust lahko obračuna skupini končnih odjemalcev, ki so s svojo izbiro vrste izdajanja računov prihranek ustvarili?

3.

Če priznanje popusta, navedenega v prvem vprašanju za predhodno odločanje, pomeni, da so bili drugim končnim odjemalcem, ki niso izbrali posebne vrste izdajanja računov, stroški zaračunani v nasprotju s členom 11(1) Direktive 2012/27/EU: ali izhajajo iz prava Unije posebne zahteve, ki jih je treba upoštevati pri odločanju o vračilu stroškov?


( 1 ) UL L 315, str. 1.