201806220111970732018/C 240/302942018CJC24020180709SK01SKINFO_JUDICIAL20180427262611

Vec C-294/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus (Fínsko) 27. apríla 2018 – Oulun Sähkönmyynti Oy


C2402018SK2610120180427SK0030261261

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus (Fínsko) 27. apríla 2018 – Oulun Sähkönmyynti Oy

(Vec C-294/18)

2018/C 240/30Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Markkinaoikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Oulun Sähkönmyynti Oy

Žalovaná: Energiavirasto

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 11 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES ( 1 ), vykladať v tom zmysle, že poskytnutie zľavy z ceny základného poplatku za elektrickú energiu na základe spôsobu vyúčtovania, ktorý si zvolí koncový odberateľ, znamená, že vyúčtovanie a informácie o vyúčtovaní nie sú koncovým odberateľom, ktorým zľava z ceny poskytnutá nebola, poskytované bezplatne?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku a ak možno poskytnutie vyššie uvedenej zľavy z ceny považovať za prípustné: Vyplývajú zo smernice 2012/27/EÚ pri posudzovaní prípustnosti zľavy z ceny osobitné doplnkové požiadavky, na ktoré je potrebné prihliadať, ako napríklad, či zľava z ceny zodpovedá úspore nákladov, ktorá sa docielila prostredníctvom zvolenej formy vyúčtovania, alebo či sa zľava z ceny vzťahuje na počet vystavených vyúčtovaní alebo či možno zľavu z ceny poskytnúť skupine koncových odberateľov, ktorá svojou voľbou formy vyúčtovania prispeje k tejto úspore nákladov?

3.

Ak poskytnutie zľavy z ceny uvedenej v prvej prejudiciálnej otázke znamená, že od iných koncových odberateľov ako sú odberatelia, ktorí si vybrali osobitnú formu vyúčtovania, boli vybrané poplatky v rozpore s článkom 11 ods. 1 smernice 2012/27/EÚ: Vyplývajú z práva Únie osobitné požiadavky, na ktoré je potrebné prihliadať pri rozhodovaní o vrátení týchto poplatkov?


( 1 ) Ú. v. EÚ L 315, 2012, s. 1.